སི་ཁྲོན་དུ་གསར་དུ་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པ་2ཡོད་ཅིང་། ཁྱོན་བསྡོམས་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པ་529ཡོད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2པའི་ཚེས25ཉིན། སི་ཁྲོན་གསར་འགྱུར་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད0ནས24བར་དུ།  སི་ཁྲོན་དུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ2གསར་དུ་བྱུང་བ་དང་།   གསར་དུ་སྨན་ཁང་ནས་བུད་པའི་ནད་པ15ཡོད་འདུག དོགས་ཡོད་ནད་པ7གསར་དུ་འཕར་འདུག གསར་དུ་ཤི་བའི་ནད་པ་མེད།  

གསར་དུ་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པའི་ཁྲོད་དུ་ཏ་ཀྲུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ1ཡོད།  ཙི་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ1ཡོད།  

ཟླ2པའི་ཚེས25ཉིན་གྱི་མཚན་མོའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཏུ། རང་རེའི་ཞིང་ཆེན་དུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ529གྲོང་ཁྱེར(ཁུལ)21ཁྱབ་ཡོད།   

ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་པ529ཁྲོད་དུ་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་པ248ཡོད(ནད་གཞི་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་ནད་པ18ཡོད)ཅིང་། སྨན་ཁང་ནས་བུད་པའི་ནད་པ278ཡོད། ནད་པ3ཚེ་ལས་འདས། ད་ལྟ། དོགས་ཡོད་པ་ནད་པ56ཡོད།

གསོ་རིག་བརྟག་དཔྱད་མི་དགོས་པའི་ནད་པ131ཡོད་པ་དང་། གསོ་རིག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་པ1642ཡོད། 

6a8f04c3-ce13-4f57-9b1e-cb08feb54d2a.jpg

 སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཉིན་རེའི་ཏོག་གསར་ནད་པའི་འཁྱོག་ཐིག

67f1c3f4-3843-4f7e-bbe3-0c95eb2a02c9.jpg

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཉིན་རེའི་གསར་དུ་ནད་ངོ་བཟུང་བའི་ནད་པའི་འཁྱོག་ཐིག

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།