དྲུག་ལྔའི་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཡུལ་གཙོ་བོ་མཚོ་སྔོན་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད།

222222.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྤྱི་ཟླ6པའི་ཚེས5ཉིན་ནི་འཛམ་གླིང་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ། འདིའི་སྐབས་སུ་མཚོ་སྔོན་ནི་འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་དོ་སྣང་བྱེད་སའི་གནས་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས། ད་ལོར་དྲུག་ལྔའི་ཁོར་ཡུག་ཉིན་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཡུལ་གཙོ་བོ་མཚོ་སྔོན་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། 2018ལོར་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཡུལ་གཙོ་བོ་བཙུགས་པའི་ཚུན། བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཡུལ་གཙོ་བོ་མཚོ་སྔོན་དུ་བཙུགས་པ་ཐོག་དང་པོ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།