མཚོ་སྔོན་པོའི་མཚོ་དར་ལྷུང་བ།

2.jpg

ཆུ་སྐྱར་མགོ་སྐྱ་ཞིག་མཚོ་ངོགས་སུ་འཕུར་བཞིན་པ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ4པའི་ཚེས8ཉིན། གསར་འགོད་པས་མཚོ་སྔོན་པོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་བེད་སྤྱོད་དོ་དམ་ཅུས་ནས་རྒྱུས་ལོན་པ་ལྟར་ན། མཚོ་སྔོན་པོའི་བྱ་གླིང་གི་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ཆུ་མིག་ཤར་ངོས་སུ་མཚོ་དར་སྐོར་ཞིག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཆུ་ཁོངས་གཞན་དག་གི་མཚོ་དར་ལྷུང་མགོ་བརྩམས་ནས་དར་ཞུ་བའི་རྒྱ་ཁྱོན83%ཟིན་ཡོད། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི“བཻཌཱུརྱ་སྔོན་པོ”ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ལྡན་པའི་མཚོ་སྔོན་པོའི་མཚོ་དར་ལྷུང་ནས་ཆུ་དྭངས་གནམ་སྔོ་དང་འདབ་ཆགས་མཉམ་འདུས་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་རི་མོ་ཞིག་མངོན་པར་མཚོན་ཡོད། །

3.jpg

མཚོ་སྔོན་པོའི་མཚོ་དར་ལྷུང་བའི་རྣམ་པ།

4.jpg

མཚོ་སྔོན་པོའི་འགྲམ་གྱི་ཆུ་སྐྱར་མགོ་སྐྱའི་ཁྱུ་ཚོགས།

5.jpg

6.jpg

6.jpg

6.jpg

8.jpg  

9.jpg

  རྩེད་འཇོར་ལ་རོལ་བཞིན་པའི་ཆུ་སྐྱར་མགོ་སྐྱའི་ཁྱུ་ཚོགས།

11.jpg

12.jpg

13.jpg

མཚོ་སྔོན་པོའི་མཚོ་དར་ལྷུང་བའི་རྣམ་པ།

14.jpg

མཚོ་སྔོན་པོ་འགྲམ་གྱི་ཆུ་སྐྱར་མགོ་སྐྱའི་ཁྱུ་ཚོགས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།