མཚོ་སྔོན་གྱི་ཞིང་སྡེ་གསར་བས་ལོ་གསར་བསུས།

1.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་རྣམས་ཐང་ཆེན་དུ་རྩེད་འཇོར་རོལ་བཞིན་ཡོད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ད་ལོའི་ལོ་སར་དང་བོད་ལུགས་ལོ་སར་གཉིས་ནི་ཉིན་གཅིག་ལ་འཁེལ་ཡོད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། དེ་སྔོན་རི་ཁུལ་དུ་གནས་སྤར་ནས་ཡོང་བའི་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲོད་འཁོལ་ལྡན་པའི་སྡོད་ཁང་གསར་བའི་ནང་དུ་ལོ་གསར་གྱི་ཅ་ལག་སྣ་ཚོགས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ལོ་གསར་བ་བསུ་བཞིན་ཡོད།

2.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་མའོ་ཀླུ་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལོ་སར་གྱི་སྡེར་ཁ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།

3.jpg

 ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་མའོ་ཀླུ་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བརྩེགས་དྲུབ་ཀྱི་ལྒང་ཞུ་བཟོ་བཞིན་པ།

4.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་མའོ་ཀླུ་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་ནས་ལུས་རྩལ་སྦྱང་བཞིན་པ།

5.jpg

 ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་ལིས་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མས་ལོ་གསར་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།

6.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་ལིས་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མས་རང་ཁྱིམ་ལ་གད་བདར་བྱེད་བཞིན་པ།

7.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། སྡེ་དམངས་ཚོས་ཐང་ཆེན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞིན་པ།

8.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ། བྱིས་པ་ཞིག་གིས་རང་ཁྱིམ་དུ་དཔེ་ཀློག་བྱེད་བཞིན་པ།

9.jpg

འདི་ནི་ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན་པར་བླངས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་ཕིན་ཨན་ཆུས་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་གཞན་གནས་སྤོར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁུལ་དུ་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།