ཞོགས་པའི་སྨུག་ཞག་ཁྲོད་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

2.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

3.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

4.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

5.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

6.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

7.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

8.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

9.jpg

ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་རྨ་ཆུ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།  དགུན་དུས་ཀྱི་ཞོགས་པར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་པའི་རྨ་ཆུ་དེ་སྨུག་ཞག་གི་ཁྲོད་ཀྱ་ཀྱུའི་ངང་བཞུར་ནས་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་གྲུབ་ཡོད། ། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།