སྟོན་དུས་ཀྱི་མཚོ་སྔོན་པོ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྟོན་མཇུག་གི་དུས་སུ་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཡུལ་ལྗོངས་ནི་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་། ཡུལ་སྐོར་པ་མང་པོའི་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་བཀུག་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།