མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་བསྐོ་འཐེན་མིང་ཐོ།

(2020ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་བཞི་བའི་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ) 

བསྐོ་གཞག

ཝུའུ་ལ་ཙེ་པེ་ཁེ·རེ་སུའུ་ལི་ཧན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་དོན་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་ལ་བསྐོ་རྒྱུ།  

ཕྱིར་འཐེན། 

ཧྲང་ཡུས་ལུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་དོན་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གི་གོ་གནས་ནས་འཐེན།  

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།