​ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་བྱུང་མེད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད20བར། ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་མེད་པ་དང་། སྨན་ཁང་ནས་སྒོར་བུད་པའི་ནད་དཔེ2གནས་སྣོན་བྱུང་ཡོད། མིག་སྔའི་ཚུན་དུ་ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་དཔེ91ཡོད་ལ།  ཚེ་ལས་འདས་པ2དང་སྨན་ཁང་ནས་སྒོར་བུད་པའི་ནད་དཔེ་བསྡོམས་པས80ཡོད། ནད་དཔེ9ད་དུང་སྨན་ཁང་དུ་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དེ། དེའི་ནང་ལན་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ3དང་།  ཕིན་ལིའང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ3། པའེ་དབྱིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1།  ཏིན་ཞི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1།  ཆིན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1བཅས་ཡོད།  ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ3ཡོད།

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དུ་མིག་སྔར་དོགས་ཡོད་ནད་དཔེ་མེད། མིག་སྔར་བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱས་ཡོད་པའི་མི4258ཡོད་པ་དང་།   སྨན་བཅོས་ཚན་ཁག་གིས་མི3833ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཟིན་པ་དང་མི425ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན། །     

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།