ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན་ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་བྱུང་མེད་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2ཚེས19ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད20བར། ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་མེད་པ་དང་།  མིག་སྔའི་ཚུན་དུ་ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་དཔེ91ཡོད་ལ།  ཚེ་ལས་འདས་པ2དང་། སྨན་ཁང་ནས་སྒོར་བུད་པའི་ནད་དཔེ65ཡོད། ནད་དཔེ24ད་དུང་སྨན་ཁང་དུ་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ནང་ལན་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ10དང་། ཕིན་ལིའང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ5།  ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ནད་དཔེ4། པའེ་དབྱིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ3། ཏིན་ཞི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1།  ཆིན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དཔེ1བཅས་ཡོད།  ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ3 ཡོད་པ་དང་ནད་གཞི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ནད་དཔེ1ཡོད།

མིག་སྔར་བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་བྱས་ཡོད་པའི་མི4082ཡོད་པ་དང་། སྨན་བཅོས་ཚན་ཁག་གིས་མི3520ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཟིན་པ་དང་མི562ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན།།  

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།