ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

ཟླ2པའི་ཚེས18ཉིན་ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་བྱུང་མེད་པ།

ཡོང་ཁུངས། : ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།     སྤེལ་དུས། : 2020-02-19
ཡིག་གཟུགས། :ཆུང་། འབྲིང་། ཆེ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད20བར། ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་མེད་པ་དང་།  མིག་སྔའི་ཚུན་དུ་ཀན་སུའུ་རུ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་དཔེ91ཡོད་ལ།  ཚེ་འདས་ནད་པ2དང་། སྨན་ཁང་ནས་སྒོར་བུད་པའི་ནད་པ62ཡོད། ནད་པ27ད་དུང་སྨན་ཁང་དུ་ལོགས་སུ་བཀར་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ནང་ལན་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནད་པ11དང་། ཕིན་ལིའང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ6།  ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ནད་པ4། པའེ་དབྱིན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ3། ཐེན་ཧྲུའེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ1། ཏིན་ཞི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ1།  ཆིན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ1བཅས་ཡོད།  ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པའི་ནད་པ4ཡོད་པ་དང་ནད་གཞི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ནད་པ1ཡོད།

ནད་རྟགས་འདྲ་བའི་ནད་དཔེ་གསར་བ་མེད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ནད་རྟགས་འདྲ་བའི་ནད་དཔེ2ནི་ལན་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནད་པ1དང་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ནད་པ1བཅས་རེད།

མིག་སྔར་བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་འདྲིས་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་མི4052ཡོད་པ་དང་། སྨན་བཅོས་ཚན་ཁག་གིས་མི3417ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཟིན་པ་དང་མི635ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་རེད།། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། : ཀླུ་མོ་མཚོ།