མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- པར་རིས་གསར་འགྱུར།

Title:པེ་ཅིན་དང་ཐེན་ཅིན་ཧི་པེ་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་བྱ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་གྲོས་ཚོགས་པེ་ཅིན་ནས་བསྡུས།

Date:2015-12-08

Title:ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་དབྱི་ཐ་ལིའི་གྲོས་དཔོན་ཀི་ལ་སོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-08

Title:ཀྲང་ཏི་ཅང་གིས་དབྱི་ཐ་ལིའི་གྲོས་ཞུགས་དཔོན་པོ་ཀི་ལ་སོ་དང་གྲོས་མོལ་མཛད།

Date:2015-12-08

Title:ལོ་ཧོས་ཉིན་གྱིས་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

Date:2015-12-08

Title:ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་རིང་བོད་ལྗོངས་སུ་དབུལ་པོ་ཐོན་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས༡༧ཙམ་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ།

Date:2015-12-08

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་དང་ཙོ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ཡོ་ཧན་ནེ་སི་པོ་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ལ་མགོ་འཛིན་མཛད།

Date:2015-12-07

Title:བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཉིན་མོ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

Date:2015-12-07

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་གི་མགོ་ཁྲིད་པ་དང་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་མཐོ་རིམ་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་གི་ཁེ་ལས་པའི་ཚོགས་ཆེན་གྲོལ་བའི་མཛད་སྒོར་ཞུགས་པར་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་།

Date:2015-12-06

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་ནི་ཀྲེ་རི་ཡའི་ཙུང་ཐུང་པུའུ་ཧ་ལེ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-06

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་དང་ཁོང་གི་ལྕམ་མོ་ཕིན་ལིས་ཡོན་རྣམ་གཉིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ལྷོ་མའི“ཀྲུང་གོའི་ལོ”ཞེས་པའི་བྱ་འགུལ་མཇུག་རྫོགས་པའི་མཛད་སྒོའི་སྟེང་ཞུགས་ཏེ་རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་ལ་བལྟས།

Date:2015-12-06

Title:གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་བ།

Date:2015-12-06

Title:ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་མགོ་འཛིན་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས།

Date:2015-12-05

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ཡོ་ཧན་ནེ་སི་པོ་མཐོ་རིམ་གྲོས་ཚོགས་མགོ་རྩོམ་པའི་མཛད་སྐོར་ཞུགས་པར་མ་ཟད་ཤིས་ཚུལ་ཕུལ།

Date:2015-12-05

Title:ལིས་ཁི་ཆང་གིས་མགོ་འཛིན་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚན་རྩལ་སློབ་གསོའི་མགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྡུས།

Date:2015-12-05

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་ཅི་པོའུ་ཐིའི་ཙུང་ཐུང་ཀེ་ལེ་དང་ཀག་ནའི་ཙུང་ཐུང་མ་ཧ་མ། ཨན་ཀོ་ལའི་ཙུང་ཐུང་ཏོ་སི་སང་ཐོ་སི། མ་ལིའི་ཙུང་ཐུང་ཁེ་ཐ་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-05

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པར་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-05

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་ཁེན་ནི་ཡའི་ཙུང་ཐུང་ཁེན་ཡ་ཐ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-04

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་ཀི་ནེ་ཡའི་ཙུང་ཐུང་ཁུང་ཏའེ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-04