མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- པར་རིས་གསར་འགྱུར།

Title:དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་ལས་སྒོའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ།

Date:2015-12-29

Title:རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྲུའུ་ཞི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་སང་ལོའི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བ་བསྡུ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་བཏོན།

Date:2015-12-28

Title:བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ཞིང་ཁྱིམ་དེབ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་དོ་ཁུར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ།

Date:2015-12-28

Title:མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་ལས་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པས་སྐབས་དང་པོའི(ཚོང་ཚོགས་རྟགས་མའི)བཟོ་རྩལ་གསར་གཏོད་ཐོན་རྫས་དཔྱད་འདེམས་དང་བརྗེ་རེས་བྱ་འགུལ་སྤེལ།

Date:2015-12-28

Title:“བཟོ་ལས་སྟོབས་ཆེར་དང་གྲོང་ཁྱེར་དར་རྒྱས”གཏོང་བའི་དུས་སུ་སླེབས་པ།

Date:2015-12-28

Title:ཐོན་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱོར་ཕྱུག་གི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་པ།

Date:2015-12-28

Title:ལྷ་སའི་ཁོར་ཡུག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བཟོ་པར་ངལ་གསོ་བྱེད་ཡུལ་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ།

Date:2015-12-28

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ཚགས་པར་ཁང་གི་བྱ་བར་གཟིགས་ཞིབ་མཛད།

Date:2015-12-28

Title:ཀྲང་ཏི་ཅང་གིས་ཡོ་ནན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་རོན་ཧྲིན་ཞུན་དང་གྲོས་མོལ་མཛད།

Date:2015-12-25

Title:ལིག་ཡུན་ཧྲན་གྱིས་བློ་མཐུན་ཡན་སུའུ་ཡི་སྔོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་སྙན་ཞུའི་ཚོགས་པའི་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-25

Title:ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་ཡོ་ནན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་རོན་ཧྲིན་ཞོན་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-25

Title:ལིས་ཁི་ཆང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པའི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-25

Title:ལྷ་སར་ས་མཐོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་དེང་རབས་ཀྱི་སྔོ་ལྗང་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞི་རགས་ཙམ་ཆགས་པ།

Date:2015-12-25

Title:སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་ས་གཙང་ཐོན་ལས་ཀྱིས་སྔོ་ལྗང་གྲོ་ཞིང་ཞེས་པའི་ཐོན་རྫས་བཏོན་པ།

Date:2015-12-25

Title:ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་སློབ་ཆུང་དང་པོས་སློབ་མ་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་རིག་རྩལ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བར་འབད་བརྩོན་བྱས།

Date:2015-12-24

Title:ལྷ་སས་མཐོ་སྒང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་དེང་རབས་ལྗང་མདོག་ཐོན་ལས་ལྟེ་གནས་ཐོག་མར་བཙུགས་པ།

Date:2015-12-24

Title:ལིས་ཁི་ཆང་གིས་དབྱི་རག་གི་ཙུང་ལི་ཨ་པ་ཏིས་དང་གྲོས་མོལ་མཛད།

Date:2015-12-23

Title:ཞི་ཅིན་ཕེན་གྱིས་དབྱི་རག་གི་ཙུང་ལི་ཨ་པ་ཏིས་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

Date:2015-12-23