མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོས་གནད།

ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཨ་པུ་ཐེས་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཕྱོགས་ནས་མིག་སྔར་རྙེད་བྱུང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་ནི་མ་ལེ་ཞི་ཡའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་MH370རྟགས་ཅན་གྱི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།  2014-04-14 09:13

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཚེས11ཉིན་འབྲེལ་བ་ཆད་པའི་མ་ལེ་ཞི་ཡའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུའི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་སྤྱི་ལེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཡོད་ཅེས་བཤད་རྗེས་ཚེས12ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཨ་པུ་ཐེས་པེ་ཅིང་དུ་གསར་འགོད་པའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཕྱོགས་ནས་མིག་སྔར་རྙེད་བྱུང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་ནི་མ་ལེ་ཞི་ཡའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་MH370རྟགས་ཅན་གྱི་སྒམ་ཆུང་ནག་པོ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཆོག ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་བརྟག་དཔྱད་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་བརྡ་འཕྲིན་དེ་མུ་མཐུད་གཏན་འཁེལ་གསལ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་འདུག  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག