ཨ་རིའི་གནམ་གྲུ་གཏོང་ཐེངས་མང་པོ་མཚམས་བཞག་པ།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་གནམ་གྲུ་མང་པོ་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ལུས་བསྡད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དབང་གིས་ཉེ་དུས་ཨ་རིའི་གནམ་གྲུ་གཏོང་ཐེངས་མང་པོ་མཚམས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་གནམ་གྲུ་མང་པོ་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ལུས་བསྡད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་འགྲུལ་བ་རྣམས་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་འགྲུལ་བ་རྣམས་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་གྲལ་སྒྲིག་ནས་རླངས་འཁོར་ལ་སྒུག་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་འགྲུལ་བ་རྣམས་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་གནམ་གྲུ་གཏོང་བར་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་འགྲུལ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ཕར་སྐྱོད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་འགྲུལ་བ་རྣམས་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་གནམ་གྲུ་གཏོང་བར་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས3ཉིན་གནམ་གྲུ་མང་པོ་ཨ་རིའི་ཉིག་ཡའོ་ཁུན་ཉི་ཏི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ལུས་བསྡད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།