ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་མགོ་ཚུགས་པ།

པར་འདི་ནི་ཟླ9པའི་ཚེས12ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་པུའུ་ལེ་སི་ཐི་མངའ་སྡེ་རུ་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཡུལ་དངོས་རེད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ9པའི་ཚེས9ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དང་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་དྲག་ཆས་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་མགོ་ཚུགས་པ་རེད། དངོས་དམག་ནང་སྦྱོང་ཚེས10ནས16ཉིན་བར་ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་མདའ་འཕེན་ར་བ9དང་པའོ་ལའོ་ཏིས་མཚོ་ཁོངས། དེ་མིན་ཨུ་རུ་སི་དཀའ་པོའི་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་མདའ་འཕེན་ར་བ5བཅས་ནས་དངོས་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་རེད། 

པར་འདི་ནི་ཟླ9པའི་ཚེས12ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་པུའུ་ལེ་སི་ཐི་མངའ་སྡེ་རུ་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཡུལ་དངོས་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ9པའི་ཚེས12ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་པུའུ་ལེ་སི་ཐི་མངའ་སྡེ་རུ་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཡུལ་དངོས་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ9པའི་ཚེས12ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་པུའུ་ལེ་སི་ཐི་མངའ་སྡེ་རུ་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཡུལ་དངོས་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ9པའི་ཚེས12ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་པུའུ་ལེ་སི་ཐི་མངའ་སྡེ་རུ་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཡུལ་དངོས་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ9པའི་ཚེས12ཉིན་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་པུའུ་ལེ་སི་ཐི་མངའ་སྡེ་རུ་ཨུ་རུ་སི་དཀར་པོའི་སྲིད་འཛིན་ལུའུ་ཁཱ་ཧྲིན་ཁུ་ཡིས“ནུབ་རྒྱུད-2021”མཉམ་འབྲེལ་འཐབ་ཇུས་དངོས་སྦྱོང་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།