ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་ཨའོ་ཁུ་ལན་དུ་ཆུ་ལོག་དང་ཞོད་སྐྱོན་གྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་པ།

པར་འདི་ནི་ཟླ8པའི་ཚེས31ཉིན་ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་ཨའོ་ཁུ་ལན་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་ལོག་དང་ཞོད་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཚེས30ཉིན་ནས་ཚེས31ཉིན་བར་བསྟུད་མར་དྲག་ཆར་བབས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་ནེའུ་ཙི་ལན་ཨའོ་ཁུ་ལན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་ལོག་དང་ཞོད་སྐྱོན་གྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་ཏེ། གྲོང་རྡལ་མང་པོའི་བགྲོད་ལམ་ཆད་པ་མ་ཟད། ཉུང་མཐར་ཡང་མི་སེར་གྱི་འདུག་ཁང60ལྷག་མགྱོགས་མྱུར་སྒོས་གནས་སྤོས་པ་རེད། །པར་འདི་དག་ནི་ཟླ8པའི་ཚེས31ཉིན་ནེའུ་ཙི་ལན་གྱི་ཨའོ་ཁུ་ལན་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་ལོག་དང་ཞོད་སྐྱོན་ཐེབས་པའི་རྣམ་པ་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།