ནང་སོག་ཏུ་སྐར་མ་འགའི་ནང་དུ་ཐོག་ཁང"འཇིག་པར"བྱེད་པའི་བྱེ་རླུང་ཆེན་པོ་གཡུག་པ།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ4བའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ནང་སོག་གི་ས་ཁུལ་མང་པོར་བྱེ་རླུང་གཡུག་པ་དང་། ཧོ་ཧུ་ཧའོ་ཐུའི་བྱེ་རླུང་ཆེན་པོའི་ཁྲོད། ཐོག་ཁང་ཕྲེང་སྟར་གཅིག་སྐར་མ7གྱི་ནང་དུ་མི་མཐོང་བར་གྱུར་ཡོད། ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནམ་གཤིས་ས་ཚུགས་ཀྱིས་ཟླ4བའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད10བའི་སྟེང་དུ་ཉེན་བརྡ་སྔོན་པོ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ནང་སོག་གི་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་མང་བོ་དང་དབུས་བྱང་ཁུལ་དུ་བྱེ་རླུང་གཡུག་ཚད་ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་ཚད་རིམ6ནས7བར་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།