ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རུ་རིམ་རྩིས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་ཁྲི100ལས་བརྒལ་བ།

འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་ནན་ཐང་ཀུ་ལང་དུ་རིམས་འགོག་ལས་བྱེད་མི་སྣས་སྡོད་དམངས་ཁུལ་དུ་དུག་གསོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནོད་འགོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་བསྒྲགས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གར་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས13094ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1012350དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ28468དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་པ820356ཡོད་པ་རེད།

དི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་ནན་ཐང་ཀུ་ལང་དུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་སྦག་སྦག་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་རི་མོ་ཞིག་གི་མདུན་ནས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནོད་འགོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་བསྒྲགས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གར་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས13094ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1012350དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ28468དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་པ820356ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་ནན་ཐང་ཀུ་ལང་དུ་དམག་མི་ཞིག་གིས་སྡོད་དམངས་ཁུལ་དུ་དུག་གསོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནོད་འགོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་བསྒྲགས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གར་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས13094ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1012350དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ28468དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་པ820356ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་ནན་ཐང་ཀུ་ལང་དུ་དམག་མི་ཞིག་གིས་སྡོད་དམངས་ཁུལ་དུ་དུག་གསོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནོད་འགོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་བསྒྲགས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གར་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས13094ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1012350དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ28468དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་པ820356ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་སི་ཧྲུའེ་ཡི་དྲག་སྐྱེད་ནད་པ་ཞིག་གིས་ཁྲག་ཁུ་འབུལ་བའི་རྣམ་པ་རེད།

ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནོད་འགོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་བསྒྲགས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གར་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས13094ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1012350དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ28468དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་པ820356ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡའི་ཞི་ཀྭ་ཝ་ཞིང་ཆེན་དུ་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་ཞོགས་པར་ལུས་ཕོང་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནོད་འགོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ1པོའི་ཚེས26ཉིན་བསྒྲགས་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེ་གར་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས13094ཇེ་མང་དུ་སོང་ཞིང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1012350དང་། ཚེ་ལས་འདས་པའི་ནད་པ28468དང་། དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་ནད་པ820356ཡོད་པ་རེད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།