འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ཕུད་པའི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ2460490ལ་འཕར་ཡོད་པར་བསྟན་པ།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཚེས23ཉིན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་ལྟར་ན། ཀྲུང་གོ་ཕུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ2460490ལ་འཕར་བ་རེད།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་རིམས་ནད་གནས་ཚུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན། ཡོ་རོབ་གླིང་དབུས་རྒྱུད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད10བར་དུ(པེ་ཅིང་གི་ཆུ་ཚོད16)ཀྲུང་གོ་ཕུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཏུ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས73642ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ནད་པ2460490ལ་སླེབས་པ་རེད།  ཀྲུང་གོ་ཕུད་པའི་ཚེ་འདས་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས6689ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ171052ལ་སླེབས་ཡོད།

 གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས73657ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ད་ལྟ་ནད་པ2544792ལ་སླེབས་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ་སྔོན་ཉིན་ལས6689འཕར་ཏེ་ད་ལྟ175694ལ་སླེབས་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།