མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- རྒྱལ་ནང་ཐོས་གནད།

ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཀྲིག་ཡུང་ཁང་གིས་སྒྲིག་འགལ་གྱི་དོན་དག་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད།

  ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།  2014-07-30 10:44

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཀྲིག་ཡུང་ཁང་གིས་སྒྲིག་འགལ་གྱི་དོན་དག་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པས། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གིས«ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྒྲིག་ཡིག»དང«ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྱོད་དོན་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བའི་སྲོལ་ཡིག»གི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་ཁེལ་ལྟར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གྱོད་གཞི་དེར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག