མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- རྒྱལ་ནང་ཐོས་གནད།

ཀོང་ཤིས་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཉིང་ཁྲིར་དཔེ་དེབ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།

  ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།  2014-06-18 09:56

    ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར་སྤུས་ལེགས་དཔེ་དེབ་ཁག་གཅིག་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་དུ་འབྱོར་བ་དེ་ནི་ཀོང་ཤིས་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་དུ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་སྤུས་ལེགས་དཔེ་དེབ་ཁག་གཉིས་པ་དེ་རེད།

    ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་སྤུས་ལེགས་དཔེ་དེབ་དེ་དག་ནི་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་གྱི་གཞོན་ནུས་ཀོང་ཤིས་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་དཀར་ཆག་གཞིར་བཟུང་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་བཤད་དེ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་རིན་མེད་ཐོག་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག