མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- རྒྱལ་ནང་ཐོས་གནད།

ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ནུབ་ངོས་མཚོ་ཁོངས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་སྐོར་ཞིབ་བྱས་པ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།  2013-10-29 11:21

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། མཚོ་དོན་མཚོ་ཐོག་སྐོར་ཞིབ་ཁྲིམས་འཛིན་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་མཚོ་ཐོག་ཏུ་རོགས་ལས་ཁྲིམས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད་པ་སོ་མཚོ་དོན་ཅུས་ཀྱིས་སན་ཡ་མཚོ་དོན་ཅུས་དང་མཉམ་དུ་ཉེ་ཆར་ཧེ་ནན་གླིང་ཕྲན་གྱི་ནུབ་ངོས་མཚོ་ཁོངས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་སྐོར་ཞིབ་ཁྲིམས་འཛིན་བྱེད་སྒོ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག