མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- རྒྱལ་ནང་ཐོས་གནད།

ལིས་ཁི་ཆང་རྒྱ་གར་དང་ཕ་ཁི་སི་ཐན། སུའེ་ཙེར། འཇར་མན་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་ལ་དངོས་གཞིའི་མཛའ་མཐུན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།

རྩོམ་པ་པོ། ལོ་ཙཱ་བ། བཀྲ་ཤིས་འབུམ།  ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དྲ་བ།  2013-05-20 11:52

    ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་དྲ་བའི་འཕྲིན། རྒྱ་གར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ལི་མན་མོ་ཧན•ཞིན་ཀི་དང་ཕ་ཁི་སི་ཐན་དབྱི་སི་ལན་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་གཞུང་། སུའེ་ཙེར་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཡུས་ལི•མོ་ལོས་ཨར། འཇར་མན་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ལི་ཨན་ཀི་ལ•མའོ་ཁི་ཨར་བཅས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་ཟླ་ལྔ་བའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ཆེད་བཏང་གནམ་གྲུར་བཞུགས་ཏེ་པེ་ཅིན་ནས་གོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་ལ་དངོས་གཞིའི་མཛའ་མཐུན་འཚམས་འདྲི་མཛད་པར་ཕེབས།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག