མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- རྒྱལ་ནང་ཐོས་གནད།

ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ལུག་ཤ་རྫུན་བཟོ་བྱེད་པར་རྡུང་རྡེག་བཏང་ནས་དོགས་ཡོད་པ5འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

  ཡོང་ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།  2013-05-10 10:47

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཉེ་དུས་གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་ཁག་ཅིག་གིས་ཧྲན་ཏུང་ཡང་ཤིན་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཁེ་ལས་དང་ཚོང་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལུག་ཤ་རྫུན་མ་བཟོས་པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དོན་རྐྱེན་ཐེར་འདོན་བྱས་རྗེས་ས་གནས་དེ་གའི་སྲིད་གཞུང་གིས་འཕྲལ་མར་རྫོང་ཡོངས་སུ་ཤ་རིགས་ཐོན་རྫས་ལ་ཆེད་དོན་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་། གླང་ཤ་དང་ལུག་ཤའི་ལས་སྣོན་ཁེ་ལས་ཚང་མར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ཟླ5བའི་ཚེས8ཉིན་བར་སླེབས་དུས་ས་གནས་དེ་གའི་ཤ་རིགས་ཐོན་རྫས་ལས་སྣོན་བྱེད་མཁན་ཁེ་ལས123ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། དོགས་ཡོད་ཁེ་ལས4སྒོ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། ལུག་ཤ་རྫུན་མ་འཚོང་མཁན་དོགས་ཡོད་པ5འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་རེད།  །

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག