2021ལོའི་ཧུའུ་ནན(རྒྱལ་སྤྱི)ཀུན་བཀོལ་མཁའ་འགྲུལ་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ།

པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕྲལ་སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན། 2021ལོའི་ཧུའུ་ནན(རྒྱལ་སྤྱི)ཀུན་བཀོལ་མཁའ་འགྲུལ་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་ཤིང་ད་རེས་ཀྱི་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་འདི་ཟླ7པའི་ཚེས16ཉིན་ནས་ཚེས18ཉིན་བར་ཁྲང་ཧྲ་དང་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ས་ཁུལ་གཉིས་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་རེད། །

པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕྲལ་སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕྲལ་སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕྲལ་སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

 པར་འདི་ནི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་ཧུའུ་ནན་ཀྲུའུ་ཀྲོའུ་ལུའུ་སུང་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་འཕུར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མིས་འཕྲལ་སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།