ཟླ4པའི་ཚེས8ཉིན་པྲོག་གསར་གློག་ཚད་བྱུང་བའི་ནད་པ13ཇེ་མང་དུ་སོང་བ།

  ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ4པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས་ཆུ་ཚོད24བར་དུ་ཞིང་ཆེན(རང་སྐྱོང་ལྗོངས། ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར།)31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པར་གཞིགས་ན་པྲོག་གསར་ནད་པ21གསར་སྣོན་བྱུང་བ་དང་། དེའི་ནང་ཕྱི་ནས་མཆེད་པའི་ནད་པ13(ཀོང་ཏུང་དུ་ནད་པ4དང་། ཧྲང་ཧའེ་རུ་ནད་པ3། ཧྲའན་ཞི་རུ་ནད་པ2། པེ་ཅིང་དུ་ནད་པ1། ཧྲན་ཞི་རུ་ནད་པ1། ཧྥུའུ་ཅན་དུ་ནད་པ1། ཧུའུ་ནན་དུ་ནད་པ1བཅས)ཡོད་ལ། རང་སའི་ནད་པ8(ཚང་མ་ཡུན་ནན་དུ་ཡོད)ཡོད། ཤི་བའི་ནད་པ་མེད་ལ། པྲོག་གསར་ནད་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ནད་པ1ཇེ་མང་དུ་སོང་ལ། དེ་ནི་ཕྱི་ནས་མཆེད་པ(ཧྲང་ཧའེ་རུ་ཡོད)ཡིན།

ཉིན་དེར་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ5ཡོད་པ་དང་། གསོ་རིག་གི་ལྟ་ཞིབ་ལས་གྲོལ་བའི་འབྲེལ་འདྲེས་ཟབ་པའི་མི466ཡོད་ལ། ནད་གཞི་ལྕི་མོ་ཕོག་མཁན་ཉིན་སྔོན་མ་ལས1ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོད།

ཕྱི་ནས་མཆེད་པའི་ནད་པ་ད་ལྟ194ཡོད་པ་དང་པྲོག་གསར་ནད་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ནད་པ2ཡོད། བསྡོམས་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནད་པ5397དང་བསྡོམས་པས་ནད་བཅོས་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པ5203ཡོད་ལ་ཤི་བའི་ནད་པ་མེད།

ཟླ4པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། ཞིང་ཆེན(རང་སྐྱོང་ལྗོངས།ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར།)31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ལྟ་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཕོག་པའི་ནད་པ297ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ85471ཡོད། བསྡོམས་པས་ཤི་བའི་ནད་པ4636དང་། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས90386ཡོད། ད་ལྟ་པྲོག་གསར་ནད་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ནད་པ2ཡོད། བསྡོམས་པས་རྗེས་འདེད་བྱས་པའི་འབྲེལ་འདྲེས་ཟབ་པའི་མི995259ཡོད་ལ། སྔར་བཞིན་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་འབྲེལ་འདྲེས་ཟབ་པའི་མི7364ཡོད།

ཞིང་ཆེན(རང་སྐྱོང་ལྗོངས།ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར།)31དང་ཞིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བྱས་པའི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ12ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོད་ལ། ཚང་མ་ཕྱི་ནས་མཆེད་པ་ཡིན། ཉིན་དེར་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་པར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་མི1དང་། ཉིན་དེར་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་ལས་གྲོལ་བའི་མི9ཡོད། སྔར་བཞིན་གསོ་རིག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་ནད་རྟགས་མེད་པའི་ནད་པ293ཡོད།

ཞང་ཀང་དང་ཨོ་མིན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱིས་སྙན་ཞུ་བྱས་པའི་ནད་པ་བསྡོམས་པས12648དང་། དེའི་ནང་ཞང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ11549(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ11174དང་ཤི་བའི་ནད་པ205ཡོད)དང་། ཨོ་མིན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ49(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ48ཡོད)། ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ1050(སྨན་ཁང་ལས་བུད་པའི་ནད་པ1007དང་ཤི་བའི་ནད་པ10ཡོད)བཅས་ཡོད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།