ཁངས་ནང་གི་སྦྲེ།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ1པོའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་རེད།

ཟླ1པའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ1པའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ1པའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ1པའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ1པའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ1པའི་ཚེས23ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཅིའུ་ཆོན་གྲོང་ཁྱེར་ཨ་ཁི་སའེ་ཧཱ་ཧ་སག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ཨ་ལི་ཐེང་ཤང་དུ་སྦྲེ་ཞིག་ཁངས་ནང་དུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།