ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབྱིན་ཁྲོན་དུ་རྟོག་ཞིབ་མཛད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚེས9ཉིན་དབྱིན་ཁྲོན་དུ་རྟོག་ཞིབ་མཛད་པ་དང་། ཁོང་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཧོ་ལན་རྫོང་གི་ཏའོ་ཡུས་ཁུང་ཅན་ཞིང་སྡེའི་སྐྱེ་ཁམས་ལྟ་སྐོར་གླིང་དང་། ཧོ་ལན་ཧྲན་ཏུང་ལུའུ་རྒུན་འབྲུམ་འདེབས་འཛུགས་གླིང་དུ་ཕེབས་ཏེ། ས་གནས་དེའི་ཁྱད་ལྡན་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ཧོ་ལན་ཧྲན་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་རེད།  །

1126093999_15917081726961n.jpg

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།