ལིས་ཁི་ཆང་གིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དབུ་ཚོགས་ཀྱི་བརྙན་ལམ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཤིས་ཚིག་ཕུལ་བ།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར།  ཚེས3ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཡི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཀྲའོ་ལི་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་དོན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལིས་ཁི་ཆང་གིས་ཟླ6པའི་ཚེས4ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དབུ་ཚོགས་ཀྱི་བརྙན་ལམ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཤིས་ཚིག་ཕུལ་བ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།