ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་བར་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་པས་པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80928ཡོད་པ་དང་ཚེ་འདས་ནད་པ3245ཡོད།

ཞིིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། པྲོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ34ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ8(ཧུའུ་པའེ་རུ8)ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ23གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། 

ཉིན་དེར་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ819ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི1032ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་།  ནད་པ་ལྕི་མོ308ཀྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ7263(དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ2314)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ70420ཡོད་ལ།  ཚེ་འདས་ནད་པ3245ཡོད། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80928ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ105ཡོད། བསྡོམས་པས་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི683281ཡི་རྗེས་འདེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་མི9144ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཧུའུ་པའེ་རུ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ0(ཝུའུ་ཧན་དུ0)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ795(ཝུའུ་ཧན་དུ733)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། ཚེ་འདས་ནད་པ8(ཝུའུ་ཧན་དུ6)ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ6992(ཝུའུ་ཧན་དུ6744)ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ2274(ཝུའུ་ཧན་དུ2222)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ57678(ཝུའུ་ཧན་དུ40765)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཚེ་འདས་ནད་པ3130(ཝུའུ་ཧན་དུ2496)ཡོད། བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ67800(ཝུའུ་ཧན་དུ50005)ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ0(ཝུའུ་ཧན་དུ0)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ0(ཝུའུ་ཧན་དུ0)བཅས་ཡོད། 

ཟླ3པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། སྙན་ཞུའི་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ34(པེ་ཅིང་དུ21  ཀོང་ཏུང་དུ9 ཧྲང་ཧེ་རུ2 ཧེ་ལུང་ཅང་དུ1 ཀྲེ་ཅང་དུ1)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཟླ3ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ189ཡོད་པ་རེད། 

བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ཤང་ཀང་དང་། ཨའོ་མོན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ནང་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ307ཡོད་ལ། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ192(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ95ཡོད་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ4)ཡོད། ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ15ཡོད་ལ། (ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ10) ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ100(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ22དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1)བཅས་ཡོད་པ་རེད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།