ཕ་ཁི་སི་ཐན་གྱི་ཙུང་ཐུང་ཨར་ཝེ་ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྲི་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།

 པ་ཁི་སི་ཐན་དབྱི་སི་ལམ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ཐུང་ཨ་ལི་ཧྥུ་·ཨར་ཝེ་ཡི་འདྲ་པར།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར།  ཚེས16ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཡི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཧྭ་ཁྲུན་ཡིང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དོན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕ་ཁི་སི་ཐན་དབྱི་སི་ལམ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཙུང་ཐུང་ཨ་ལི་ཧྥུའུ·ཨར་ཝེ་ཟླ་3པའི་ཚེས16ཉིན་ནས་ཚེས17ཉིན་བར་ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྲི་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།