ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་པས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80552ཡོད་པ་དང་ཚེ་འདས་ནད་པ3042ཡོད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ143གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ30(ཧུའུ་པའེ་རུ29  ཧེ་ནན་དུ1) ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ102ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

ཉིན་དེར་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ1681གིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི5457ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་།  ནད་པ་ལྕི་མོ215ཡིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ23784(དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ5737)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ53726ཡོད་ལ།  ཚེ་འདས་ནད་པ3042ཡོད། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ80552ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ482ཡོད། བསྡོམས་པས་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི670854ཡི་རྗེས་འདེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་མི29896ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཧུའུ་པའེ་རུ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ126(ཝུའུ་ཧན་དུ126)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ1487(ཝུའུ་ཧན་དུ1038)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། ཚེ་འདས་ནད་པ29(ཝུའུ་ཧན་དུ23)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ22695(ཝུའུ་ཧན་དུ20115)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ5588(ཝུའུ་ཧན་དུ5208)ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ41966(ཝུའུ་ཧན་དུ27354)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཚེ་འདས་ནད་པ2931(ཝུའུ་ཧན་དུ2328)ཡོད། བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ67592(ཝུའུ་ཧན་དུ49797)ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ43(ཝུའུ་ཧན་དུ42)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ285(ཝུའུ་ཧན་དུ232)བཅས་ཡོད།  

  ཟླ3པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། སྙན་ཞུའི་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ16(ཀན་སུའུ་རུ11 པེ་ཅིང་དུ4 ཧྲང་ཧེ་རུ1)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཟླ3ཚེས5ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་ཡོང་བའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ36ཡོད་པ་རེད། 

བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ཤང་ཀང་དང་། ཨའོ་མོན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ནང་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ158ཡོད་ལ། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ104(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ46ཡོད་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ2)ཡོད། ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ10ཡོད་ལ། (ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ9) ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ44(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ12དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1)བཅས་ཡོད་པ་རེད།  ། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།