ཟླ2པའི་ཚེས29ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་པས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ79824ཡོད་པ་དང་ཚེ་འདས་ནད་པ2870ཡོད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ2པའི་ཚེས29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ573གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ35(ཧུའུ་པའེ་རུ34  ཧུ་ནན་དུ1བཅས་ཡོད།) ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ132ཀྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

ཉིན་དེར་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ2623གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི8620ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་།  ནད་པ་ལྕི་མོ299ཡིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། 

ཟླ2པའི་ཚེས29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ35329(དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ7365)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ41625ཡོད་ལ།  ཚེ་འདས་ནད་པ2870ཡོད། སྙན་ཞུའི་ནང་བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ79824ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ851ཡོད། བསྡོམས་པས་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི660716གི་རྗེས་འདེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་མི51856ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

ཧུའུ་པའེ་རུ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ570(ཝུའུ་ཧན་དུ565)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ2292(ཝུའུ་ཧན་དུ1675)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། ཚེ་འདས་ནད་པ34(ཝུའུ་ཧན་དུ26)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ32959(ཝུའུ་ཧན་དུ27700)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ7107(ཝུའུ་ཧན་དུ6393)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ31187(ཝུའུ་ཧན་དུ19227)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཚེ་འདས་ནད་པ2761(ཝུའུ་ཧན་དུ2195)ཡོད། བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ66907(ཝུའུ་ཧན་དུ49122)ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་པ64(ཝུའུ་ཧན་དུ50)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་པ646(ཝུའུ་ཧན་དུ393)བཅས་ཡོད།  

བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ཤང་ཀང་དང་། ཨའོ་མོན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ནང་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ144ཡོད་ལ། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ95(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ33ཡོད་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ2)ཡོད། ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ10ཡོད་ལ། (ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ8) ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ39(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ9དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1)བཅས་ཡོད་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།