ཟླ2པའི་ཚེས16ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བསྡོམས་རྩིས་བྱས་ན་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ70548ཡོད་པ་དང་ཚེ་འདས་ནད་པ1770ཡོད།

ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གློག་འཕྲིན་ལྟར། ཟླ2པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24ཡི་རིང་། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ2048གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ105(ཧུའུ་པུའེ་རུ100དང་ཧུ་ནན་དུ3ཡོད་ལ། ཀོང་ཏུང་དུ2ཡོད།) ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་རྟགས་ཡོད་པའི་ནད་པ1563གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཉིན་དེར་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ1425ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་མཁན་མི28179ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག  ནད་པ་ལྕི་མོ628ཀྱིས་མྱུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

ཟླ2པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24ཡི་བར་དུ། ཞིང་ཆེན31(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་དམག་དཔུང་གི་སྙན་ཞུ་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ57934(དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ10644)ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ10844ཡོད་ལ། ཚེ་འདས་ནད་པ1770ཡོད། བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ70548ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ7264བཅས་ཡོད་པ་དང་། བསྡོམས་པས་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོོད་པའི་མི546016གི་རྗེས་འདེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་མི150539ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  

ཧུའུ་པུའེ་རུ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ1933(ཝུའུ་ཧན་དུ1690)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ1016(ཝུའུ་ཧན་དུ543)གིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ལ། ཚེ་འདས་ནད་པ100(ཝུའུ་ཧན་དུ76)ཡིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ49847(ཝུའུ་ཧན་དུ36385)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ9797(ཝུའུ་ཧན་དུ8056)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ6639(ཝུའུ་ཧན་དུ3458)ཡོད་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1696(ཝུའུ་ཧན་དུ1309)ཡོད། བསྡོམས་པས་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ58182(ཝུའུ་ཧན་དུ41152)ཡོད། དོགས་ཡོད་ནད་རྟགས་ཡོད་པའི་ནད་པ909(ཝུའུ་ཧན་དུ391)གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་དོགས་ཡོད་ནད་རྟགས་ཡོད་པའི་ནད་པ4826(ཝུའུ་ཧན་དུ1971)བཅས་ཡོད། 

བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ཤང་ཀང་དང་། ཨའོ་མོན། ཐའེ་ཝན་བཅས་ས་ཁུལ་གྱི་བརྡ་ཁྱབ་ནང་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ87ཡོད་སྟེ། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ57(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ2ཡོད་པ་དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1)ཡོད། ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་དུ་ནད་པ10ཡོད་ལ། (ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ5ཡོད།) ཐའེ་ཝན་ས་ཁུལ་དུ་ནད་པ20(ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ2དང་། ཚེ་འདས་ནད་པ1ཡོད།)བཅས་ཡོད་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།