ང་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བའི་མེ་ཏོག

 ཁྲི་སེམས་དཔའ།   

མེ་ཏོག་མང་པོ་བཞད་འདུག

མེ་ཏོག་མང་པོ་ག་ས་གང་དུ་བཞད་འདུག

དམར་པོ། གློ་སྐྱ། སེར་པོ། སྔོན་པོ། སྨུག་པོ། དཀར་པོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་མེ་ཏོག་དེ་དག་ལ་བལྟས་ནས།

དབྱར་ཁ་གླེང་བཞིན་འདུག

ཉི་འོད་གླེང་བཞིན་འདུག

ཡིན་ནའང་།

ཁ་དོག་མེད་པའི་མེ་ཏོག་དེ་གཅིག་པུ།

ངའི་སེམས་ནང་དུ་བཞད་ཡོད།

ངས་མེ་ཏོག་དེ་ལ་བལྟས་ནས།

དགུན་ཁ་གླེང་བཞིན་ཡོད།

མུན་པ་གླེང་བཞིན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོ་རྒྱ་དོན་གྲུབ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།