སྐྱེ་འཆིའི་ཕྱི་ནང་།(ཞར་བཀོད་གཅིག)

སྐྱེ་འཆིའི་ཕྱི་ནང་།(ཞར་བཀོད་གཅིག)


དུར་ཁྲོད་དུ་བྱ་རྒོད་བབས་རྗེས་ཁྱོད་རང་ཤི་བར་གྱུར

མི་གཙང་བ་ཕུང་པོ་འདྲ་བོ་དེ་བསྐྱུར་རྗེས་ཁྱོད་རང་སོས་པར་གྱུར

མདོག་མེད་པའི་གཙང་པོ་ཞིག་ཆིལ་ཆིལ་དུ་བཞུར

ཁྱོད་ཀྱི་རྐང་འོག་ནས་འགུལ་བའི་འབུ་སྲིན་གྱི་ཕང་ཕུང

མུན་ནག་ལ་གོམས་པའི་དམུས་ལོང་གི་རིགས་སུ་གྱུར་ཚེ

ཟླ་གཟུགས་ལ་བྲིས་པའི་རྡོག་ཁྲེས་ལྕི་མོ་འཁུར་མཁན་དེ་ནི

སེམས་མ་ལྔའི་སྲེད་པ་ལས་འཛག་པའི་འཇའ་ཚོན་དེའོ


ཚིག་གིས་གྲུབ་པའི་རི་མོ་ལྗང་ཁུ

གནམ་ས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་ཅིག་ཡིན་པར་འདྲ་སྟེ

སྐམ་ཟིན་པའི་མིག་ཆུ་དག་བཞུར་ཀྱིན་པའི་གཙང་པོ་དང་འདྲ་བར

དྲ་ཡོལ་ངོས་ཀྱི་ཁ་དོག་དག་དབྱིབས་སུ་བསྒྱུར་ནས་རྒས་སོང་ངོ་།།

        
སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྒོམ་དུས། 
                                   

ཕ་རོལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྒོམ་དུས

སྤྲིན་གསེབ་ནས་ཐར་པའི་ཟླ་འོད་ཆེམ་ཆེམ་ཞིག

གློ་བུར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ་པའི་བདག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་ལྷན་གཅིག

ལྷ་མོའི་མིག་ཀོང་གི་འཛུམ་མདངས་ལ་འཁྱུད་དུས

འཁྱག་རོམ་གྱིས་བསྡམས་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོཛ

མཇལ་དར་དཀར་པོ་ཞིག་ལ་ཚི་དྲེག་ཆགས་པ་བཞིན་ནག་ཐུམ་མེར་ཡལ་སོང


རྒྱང་མཐའ་བར་སྣང་གིས་བཅད་པའི་ཕོ་བྲང་ཆུང་ཆུང

ཀེང་རུས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སོང་ཚེ

རྐང་གླིང་གི་བུ་ག་རེ་འགར་མཛུབ་མོ་ཀེར་ནས

ཁུ་བྱུག་གིས་ལེན་གྱིན་པའི་གླུ་སྐད་ཐོས་པ་སྲིད་ཀྱང

རུལ་ནས་སུངས་དྲི་འཐུལ་བའི་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདིས

ང་རང་ཆུ་ཐིགས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མཚོ་ལ་ཐིམ་སོང


སྤུ་སྨྱུག་མཐོ་གང་ལག་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས

སུ་ཞིག་གི་གཟུགས་རིས་འབྲི་བར་རྩོམ་དུས

འོད་སྣང་གིས་བསྲུངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མེ་ལོང་དེས

བར་སྣང་སྤྲིན་ཕུང་གི་འདབ་མ་གཏོར་ཞིང

ཆར་ཐིགས་ཀྱི་གཟེགས་མ་རེ་རེ་ས་རུ་བབས་སུ་བཅུག་པས

ང་རང་རླན་གཤེར་གྱིས་ནར་བའི་ཤོག་ལྷེབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་སོང


ཀེང་རུས་ཀྱིས་གང་བའི་བར་སྣང་དུ་སྐར་ཚོགས་མ་འཐོར་བར་དུ

དབའ་རླབས་དང་ཆུ་ཐིགས་ཀྱི་གཟེགས་མའི་བར་ནས

མི་ཞིག་གིས་ངོ་གདོང་ལ་གཙང་ཁྲུས་བྱེད་སྲིད

འདབ་ལོ་དག་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་པདྨ་མེ་ཏོག་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།