གློག་བརྙན་བརྡ་ཆད་ཀྱི་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།༼དྲུག༽

电影表演                    གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན།

电影表演艺术            གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་སྒྱུ་རྩལ།

演员的道德                འཁྲབ་མཁན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད།

演员创造角色            འཁྲབ་མཁན་གྱི་གསར་གཏོད་འཁྲབ་དཔེ།

性格化                        གཤིས་ཀ་ཅན།

演员的素质                 འཁྲབ་མཁན་གྱི་བྱང་ཚད།

演员的气质                 འཁྲབ་མཁན་གྱི་གཤིས་སྣང་།

演员的魅力                 འཁྲབ་མཁན་གྱི་འགུགས་ནུས།

角色的魅力                 འཁྲབ་དཔེའི་འགུགས་ནུས།

演员的理解力             འཁྲབ་མཁན་གྱི་གོ་ནུས།

演员的想象力             འཁྲབ་མཁན་གྱི་དྲན་ནུས།

演员的表现力             འཁྲབ་མཁན་གྱི་མཚོན་ནུས།

演员的慕拟力             འཁྲབ་མཁན་གྱི་ལད་ནུས།

演员的感受力             འཁྲབ་མཁན་གྱི་ཚོར་ནུས།

演员的可塑性            འཁྲབ་མཁན་གྱི་བཟོས་རུང་རང་བཞིན།

表演风格                   འཁྲབ་སྟོན་གཤིས་ཉམས།

演员的激情               འཁྲབ་མཁན་གྱི་བརྩེ་གདུང་།

表演的深度               འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ཟབ་ཚད།

表演尺寸                 འཁྲབ་སྟོན་ཚད་ཚོད།

表演细节                 འཁྲབ་སྟོན་བྱུང་རིམ་ཕྲ་མོ།

表演的感染力          འཁྲབ་སྟོན་གྱི་འགུགས་ནུས།

表演的时代感          འཁྲབ་སྟོན་གྱི་དུས་རབས་ཚོར་བ།

动作与行动              སྟངས་སྟབས་དང་འགུལ་སྐྱོད།

动作的三要素          སྟངས་སྟབས་ཀྱི་ཅི་གསུམ། ༼ ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་པ། ཅིའི་སླད་དུ་སྒྲུབ་པ། ཅི་འདྲ་ཞིག་སྒྲུབ་པ།༽

心理动作                 སེམས་ཁམས་སྟངས་སྟབས།

形体动作                གཟུགས་དབྱིབས་སྟངས་སྟབས།

主角                       གཙོ་འཁྲབ་པ།

配角                       ཟུར་འཁྲབ་པ། རོགས་འཁྲབ་པ།

职业电影演员         ཆེད་ལས་གློག་བརྙན་འཁྲབ་མཁན།

非职业演员             ཆེད་ལས་མིན་པའི་འཁྲབ་མཁན།

群众演员               མང་ཚོགས་འཁྲབ་མཁན།

替身演员               ཚབ་བྱེད་འཁྲབ་མཁན།

特技演员               ཁྱད་རྩལ་འཁྲབ་མཁན།

特型演员              ཚབ་མཚུངས་འཁྲབ་མཁན།

电影明星              གློག་བརྙན་སྐར་རྒྱན།

台词                     འཁྲབ་ཚིག

独白                    ཁེར་བཤད།

旁白                    རྒྱབ་བཤད།

解说                    འགྲེལ་བཤད།

画外音                འདྲ་རིས་ཕྱིའི་སྒྲ།

语言风格            སྐད་བརྡའི་གཤིས་ཉམས།

对口型                ཁ་དབྱིབས་མཚུངས་ཅན།  

配音演员            སྒྲ་སྦྱོར་འཁྲབ་མཁན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།