ནང་བསྟན་རྒྱུན་བཀོལ་ཐ་སྙད་བརྒྱ་བ།

诵sòng经jīng ཞལ་འདོན།

放fàng生shēng ཚེ་ཐར་གཏོང་བ།

迷mí信xìn རྨོངས་དད།

寺sì院yuàn དགོན་པ།

佛fó学xué院yuàn ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་།

密mì宗zōng院yuànརྒྱུད་སྡེ་གྲྭ་ཚང་།

静jìng地dì དབེན་གནས།

闭bì关guān མཚམས་གཅོད་པ།

高gāo僧sēng大dà德dé བླ་ཆེན་དམ་པ།

信xìn众zhòng དད་ལྡན་མང་ཚོགས།

出chū家jiā རབ་བྱུང་།

修xiū行xing ཉམས་ལེན།

烦fán恼nǎo ཉོན་མོངས།

戒jiè侓lùའདུལ་བ།

修xiū行xing人rénཉམས་ལེན་པ།

学xué者zhě མཁས་པ།

圣shèng者zhě འཕགས་པ།

维wéi那nuo(领lǐng腔qiāng师shī)

དབུ་མཛད།

神shén通 tōngམངོན་ཤེས།

供gòng品pǐn མཆོད་རྫས།

锡xī杖zhàngམཁར་བསིལ།

夏xià安ān居jūདབྱར་གནས།

僧sēng舍shěགྲྭ་ཤག

金jīn顶dǐngགསེར་ཏོག

经jīng卷juǎnགླེགས་བམ།

供gòng台táiམཆོད་ཁྲི

供gòng灯dēng མཆོད་མེ།

供gōng水shuǐ ཡོན་ཆབ། (མཆོད་ཆུ།)

供gòng斋zhāiམང་ཇ།

内nèi供gòngནང་མཆོད།

会huì供gòngཚོགས་མཆོད།

佛fó堂tángམཆོད་ཁང་།

五wǔ佛fó冠guàn རིགས་ལྔ།

宝bǎo髻jì གཙུག་ཏོར།

经jīng幡fān དར་ལྩོག

装zhuāng藏zángགཟུངས་གཞུག་འབུལ་བ།

内nèi藏zángགཟུངས་གཞུག

十shí相xiāng自zì在zàiརྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན།

中zhōng脉mài དབུ་མ།

密mì宗zōngགསང་སྔགས།

阎yán罗luó王wángགཤིན་རྗེ་རྒྱལ་པོ།

神shén变biàn月yuè ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ།

灌顶guàndǐng དབང་བསྐུར།

教jiào言yánཞལ་ལུང་།

香xiāng灯dēng师shīམཆོད་དཔོན།

管guǎn家jiāཕྱག་མཛོད།

僧sēng执zhí དགེ་སྐེས།

居jū士shì དགེ་བསྙེན།

女nǚ居jū士shì དགེ་བསྙེན་མ།

和hé尚shang གྲྭ་བ།

老lǎo和hé尚shang གྲྭ་རྒན།

小xiǎo和hé尚shang བན་ཆུང་།

尼姑nígū ཇོ་མོ།

老尼姑lǎonígū ཇོ་རྒན་མ།

小尼姑xiǎonígū ཇོ་མོ་ཆུང་ཆུང་།

沙弥shāmí དགེ་ཚུལ།

沙弥尼shāmíní དགེ་ཚུལ་མ།

比丘bǐqiū དགེ་སློང་།

比丘尼bǐqiūní དགེ་སློང་མ།

阿罗汉āluóhànདགྲ་བཅོམ་པ།

菩萨púsà བྱང་སེམས།

众生zhòngshēng སེམས་ཅན།

合掌hézhǎng ཐལ་མོ་སྦྱར་བ།

磕头kētóu ཕྱག་འཚལ།

成佛chéngfó རྫོགས་སངས་རྒྱས།

慈悲cíbēi སྙིང་རྗེ།

闻思修wénsīxiū ཐོས་བསམ་སྒོམ།

加持jiāchí བྱིན་རླབས།

跏趺坐jiāfūzuò དཀྱིལ་ཀྲུང་།

外道wàidào ཕྱི་རོལ་པ།

解脱jiětuō ཐར་པ།

圆寂yuánjì སྐུ་གཤེགས་པ།

涅槃nièpán མྱ་ངན་ལས་འདས་པ།

生老病死shēnglǎobìngsǐ སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི།

生起次第shēngqǐcìdì བསྐྱེད་རིམ།

圆满次第yuánmǎncìdì རྫོགས་རིམ།

生圆次第shēngyuáncìdìབསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ།

四大皆空sìdàjiēkōng

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད།

他空见tākōngjiàn གཞན་སྟོང་།

自空间zìkōngjiān རང་སྟོང་།

世俗shìsú ཀུན་རྫོབ།

了liao义yì ངེས་དོན།

中观zhōngguān དབུ་མ།

空性kōngxìng སྟོང་ཉིད།

证悟zhèngwù རྟོགས་པ།

坛tán城chéngདཀྱིལ་འཁོར།

烦恼障fánnǎozhàng ཉོན་སྒྲིབ།

所知障suǒzhīzhàng ཤེས་སྒྲིབ།

幻觉huànjué འཁྲུལ་སྣང་།

八bā地dìས་བརྒྱད་པ།

我执wǒzhí བདག་འཛིན།

执着zhízhuó འཛིན་པ།

参禅cānchán སྒོམ་པ།

阿兰若ālánruò དགོན་པའམ་དབེན་གནས།

道德dàodé ཀུན་སྤྱོད།

顿悟dùnwù ཅིག་ཅར་དུ་རྟོགས་པ།

法fǎ名míng ཆོས་མིང་།

法门fǎmén ཆོས་སྒོ།

法衣fǎyī ཆོས་གོས།

前弘期qiánhóngqī བསྟན་པ་སྔ་དར།

后弘期hòuhóngqī བསྟན་པ་ཕྱི་དར།

绕塔ràotǎ མཆོད་རྟེན་སྐོར་བ།

劝善quànshàn དགེ་སྐུལ།

因果yīnguǒ རྒྱུ་འབྲས།

善根shàngēn དགེ་རྩ།

皈依guīyī སྐྱབས་འགྲོ།

忏悔chànhuǐ བཤགས་པ།

动机dòngjī ཀུན་སློང་།

世俗谛shìsúdì ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ།

胜义谛shèngyìdì དོན་དམ་བདེན་པ།

阿赖耶识ālàiyēshíཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས།

善业shànyè དགེ་བའི་ལས།

善意shànyì དགེ་བའི་བསམ་པ།

业障yèzhàng སྡིག་སྒྲིབ།

业力yèlìསྡིག་པའི་སྟོབས།

活佛huófó སྤྲུལ་སྐུ།

根本上师gēnběnshàngshī རྩ་བའི་བླ་མ།

前行qiánxíng སྔོན་འགྲོ།

五wǔ加jiā行xáng འབུམ་ལྔ།

善知识shànzhīshi དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།

六支瑜伽liùzhīyújiā སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག

大圆满dàyuánmǎn རྫོགས་པ་ཆེན་པོ།

大手印dàshǒuyìnཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

转世zhuǎnshì ཡང་སྲིད།

大成就者dàchéngjiùzhě གྲུབ་ཆེན།

堪布kānbù མཁན་པོ།

喇嘛lǎmaབླ་མ།

仁rén波bō切qiē རིན་པོ་ཆེ།

前世qiánshì སྐྱེ་བ་སྔ་མ།

现世xiànshì ཚེ་འདི།

来世láishì སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ།

过guò去qùའདས།

现xiàn在zài ད་ལྟ།

未来wèilái མ་འོངས།

三藏法师sānzàngfǎshī སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ།

三毒sāndú དུག་གསུམ།

明点míngdiǎn ཐིག་ལེ།

正义zhèngyì དྲང་དོན།

三转法伦sānzhuǎnfǎlún ཆོས་འཁོར་གསུམ།

三sān戒jiè侓lù བསླབ་བྱ་གསུམ།

化缘huàyuán བསོད་སྙོམས།

中阴zhōngyīn བར་དོ།

八万四千法门bāwànsìqiānfǎménཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་།

八万四千烦恼bāwànsìqiānfánnǎo ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་།

八风bāfēng ཆོས་བརྒྱད།

时间八法shíjiānbāfǎ འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད།

人间佛教rénjiānfójiào མི་ཡུལ་གྱི་ནང་བསྟན།

了liao知zhī空kōng性xìng སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པ།

根本罪gēnběnzuì རྩ་ལྟུང་།

八关斋戒bāguānzhāijiè དུས་ཁྲིམས་ཡན་ལག་བརྒྱད།

四灌顶sìguàndǐngདབང་བཞི།

四大洲sìdàzhōu གླིང་བཞི།

福报fúbào བསོད་ནམས།

法界fǎjiè ཆོས་དབྱིངས།

乐空lèkōng བདེ་སྟོང་།

四大sìdà འབྱུང་བཞི།

地水火风dìshuǐhuǒfēng ས་ཆུ་མེ་རླུང་།

舍利子shèlìzǐ ཤཱ་རིའི་བུ།

阿难ānán ཀུན་དགའ་བོ།

目mù犍jian连lián མོང་འགལ་གྱི་བུ།

阿鼻地狱ābídìyù དམྱལ་བ་མནར་མེད།

阿育王āyùwáng རྒྱལ་པོ་ཨ་ཤོ་ཀ

生灭法shēngmièfǎ སྐྱེ་འགག་གི་ཆོས།

缘起法yuánqǐfǎ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས།

仪轨yíguǐ ཆོ་ག

定礼dìnglǐ ཕྱག་འཚལ་བ།

结集jiéjí བཀའ་བསྡུ།

佛教fójiào ནང་བསྟན།

藏zàng传chuán佛fó教jiào བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན།

汉hàn传chuán佛fó教jiào རྒྱ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན།

南nán传chuán佛fó教jiào ལྷོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན།

宗教zōngjiào ཆོས་ལུགས།

道家dàojiā ཏའོ་ལུགས།

儒家rújiā རུའུ་ལུགས།

伊斯兰教yīsīlánjiàoདབྱི་སི་ལན། (ཁ་ཆེའི་ཆོས།)

基jī督dū教jiao ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས།

宁玛派níngmǎpài རྙིང་མ་པ།

觉jue囊náng派pài ཇོ་ནང་པ།

格鲁派gélǔpài དགེ་ལུགས་པ།

萨迦派sàjiāpài ས་སྐྱ་པ།

噶当派gádāngpài བཀའ་གདམས་པ།

夏鲁派xiàlǔpài ཞ་ལུ་བ།

噶举派gájǔpài བཀའ་བརྒྱུད་པ།

苯教běnjiào བོན་ཆོས།

密宗mìzōng སྔགས་ལུགས།

显宗xiǎnzōng མདོ་ལུགས།

禅宗chánzōng བསམ་གཏན་པ།

净土宗jìngtǔzōng དག་ཞིང་།

佛教协会fójiàoxiéhuì ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས།

燃灯佛rándēngfó སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད།

释迦牟尼佛shìjiāmóunífó སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནི།

弥勒佛mílèfó སངས་རྒྱས་བྱམས་པ།

如rú来lái藏zang བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ།

大日如来dàrìrúlái(毗pí卢lú遮zhē那nà佛fó)

རྣམ་པར་སྣང་མཛད།

药师佛yàoshīfó སྨན་བླ།

佛陀fótuó སངས་རྒྱས།

无量光佛wúliàngguāngfó སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད།

阿ā弥mí陀tuó佛fó

ཨ་མི་ཏཱ་བྷ། (འོད་དཔག་མེད།)

观世音菩萨guānshìyīnpúsà སྤྱན་རས་གཟིགས།

四臂观音sìbìguānyīn སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ།

寂天菩萨jìtiānpúsà ཞི་བ་ལྷ།

千手千眼观音qiānshǒuqiānyǎnguānyīn

སྤྱན་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་།

月称菩萨yuèchēngpúsà ཟླ་བ་གྲགས་པ།

金刚萨埵jīngāngsàduǒ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།

不动佛búdòngfó མི་འཁྲིགས་པ།

胜乐金刚shènglèjīngāng བདེ་མཆོག

时轮金刚shílúnjīngāng དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།

喜金刚xǐjīngāng དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ།

大威德金刚dàwēidéjīngāng འཇིགས་བྱེད།

密集金刚mìjíjīngāng གསང་བ་འདུས་པ།

传承上师chuánchéngshàngshī བརྒྱུད་པའི་བླ་མ།

金刚持佛jīngāngchífó རྡོ་རྗེ་འཆང་།

多博巴大师duōbóbādàshī དོལ་པོ་པ་ཆེན་པོ།

阿底峡尊者ādǐxiázūnzhě ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ

莲花生大师liánhuāshēngdàshī པད་མ་འབྱུང་གནས།

遍知biànzhī ཀུན་མཁྱེན།

宗喀巴大师zōngkābādàshī ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ།

米拉日巴尊者mǐlārìbāzūnzhě རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ།

萨迦班智达sàjiābānzhìdá ས་སྐྱ་པཎ་ཊི་ཏ།

土弥桑布扎tǔmísāngbùzhā ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ།

松赞干布sōngzàngānbù སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།

赤松德赞chìsōngdézàn ཁྲི་སྲོང་སྡེ་བཙན།

金刚橛jīngāngjué ཕུར་བ།

马头明王mǎtóumíngwáng རྟ་མགྲིན།

四壁护法sìbìhùfǎ མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ།

四面梵天sìmiànfàntiān ཚངས་པ་གདོང་བཞི།

四面护法sìmiànhùfǎ ཞལ་བཞི་པ།

绿度母lǜdùmǔ སྒྲོལ་ལྗང་།

白度母báidùmǔ སྒྲོལ་དཀར།

空行母kōngxíngmǔ མཁའ་འགྲོ་མ།

本尊běnzūn ཡི་དམ།

财神cáishén ནོར་ལྷ།

护法hùfǎ ཆོས་སྐྱོང་།

梵天fàntiān ལྷ་ཚངས་པ།

天龙八部tiānlóngbābù ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད།

魔mó བདུད།

鬼guǐ འདྲེ།

龙王lóngwáng ཀླུ་རྒྱལ།

善男子shànnánzǐ རིགས་ཀྱི་བུ།

善女人shànnǚrén རིགས་ཀྱི་བུ་མོ།

声闻shēngwén ཉན་ཐོས།

独dú觉jue རང་རྒྱལ་བ།

四众弟子sìzhòngdìzǐ འཁོར་རྣམ་བཞི།

优婆塞yōupósāi དགེ་བསྙེན། 〖རྒྱ་གར་གྱི་སྐད།〗

近事男jìnshìnán དགེ་བསྙེན།

优婆夷yōupóyíདགེ་བསྙན་མ།〖རྒྱ་གར་གྱི་སྐད།〗

近事女jìnshìnǚ དགེ་བསྙེན་མ།

父续fùxù ཕ་རྒྱུད།

母续mǔxù མ་རྒྱུད།

行xing续xù སྤྱོད་རྒྱུད།

事续shìxù བྱ་རྒྱུད།

金刚铃jīngānglíng དྲིལ་བུ།

金刚杵jīngāngchǔ རྡོ་རྗེ།

鸡足山jīzúshān རི་བོ་བྱ་རྐང་།

兜率天dōushuàitiān དགའ་ལྡན།

极乐世界jílèshìjiè བདེ་བ་ཅན།

琉璃光世界liúlíguāngshìjiè སྨན་བླའི་ཞིང་ཁམས།

香巴拉净土xiāngbālājìngtǔ ཤམ་བྷ་ལའི་དག་ཞིང་།

菩提心pútíxīn བྱང་ཆུབ་སེམས།

发心fāxīn སེམས་བསྐྱེད།

回向huíxiàng བསྔོ་བ།

发愿fāyuàn སྨོན་ལམ།

功德gōngdé ཕན་ཡོན་ནམ་ཡོན་ཏན།

一切众生yíqièzhòngshēng

皆有佛性jiēyǒufóxìng

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།

二资粮èrzīliáng ཚོགས་གཉིས།

福德资粮fúdézīliáng བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས།

智慧资粮zhìhuìzīliáng ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས།

三宝sānbǎo དཀོན་མཆོག་གསུམ།

佛fó སངས་རྒྱས།

法fǎ ཆོས།

僧sēng དགེ་འདུན།

三乘sānchéng ཐེག་པ་གསུམ།

金刚乘jīngāngchéng རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ།

大乘dàchéng ཐེག་ཆེན།

小乘xiǎochéng ཐེག་དམན།

三藏sānzàng སྡེ་སྣོད་གསུམ།

经jīng藏zang མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད།

律lǜ藏cáng འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད།

论藏lùncáng མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད།

sānzūn རྩ་བ་གསུམ།

上师shàngshī བླ་མ།

本尊běnzūn ཡི་དམ།

空kōng行xing མཁའ་འགྲོ

三身sānshēn སྐུ་གསུམ།

法身fǎshēn ཆོས་སྐུ།

报身bàoshēn ལོངས་སྐུ།

化身huàshēn སྤྲུལ་སྐུ།

三界sānjiè ཁམས་གསུམ།

欲界yùjiè འདོད་ཁམས།

色界sèjiè གཟུགས་ཁམས།

无色界wúsèjiè གཟུགས་མེད་ཁམས།

三学sānxué བསླབ་པ་གསུམ།

戒学jièxué ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ།

定学dìngxué ཏིང་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ།

慧学huìxué ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ།

三净肉sānjìngròu རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ

眼不见杀yǎnbújiànshā གསོད་པ་མིག་གིས་མ་མཐོང་བ།

耳不闻杀ěrbùwénshā གསོད་པ་རྣ་བས་མ་ཐོས་པ།

不为己所杀búwèijǐsuǒshā གསོད་པ་ངའི་ཆེད་དུ་མིན་པ།

四摄sìshè བསྡུ་བ་རྣམ་བཞི།

布施bùshī ཆོས་སོགས་སྦྱིན་པ།

爱语àiyǔ གཏམ་སྙན་སྨྲ་བ།

利lì行xing

གདུལ་བྱའི་འདོད་དོན་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་པ།

同事tóngshì གདུལ་བྱའི་བྱ་སྤྱོད་དང་བསྟུན་པ།

四谛sìdì བདེན་པ་བཞི།

苦谛kǔdì སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ།

集谛jídì ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ།

灭谛mièdì འགོག་པའི་བདེན་པ།

道谛dàodì ལམ་གྱི་བདེན་པ།

四续部sìxùbù རྒྱུད་སྡེ་བཞི།

事部shìbù བྱ་བའི་རྒྱུད།

行xing部bù སྤྱོད་པའི་རྒྱུད།

瑜伽部yújiābù རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད།

无上瑜伽部wúshàngyújiābù རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད།

四大天王sìdàtiānwáng རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི།

持国天王chíguótiānwáng ཡུལ་འཁོར་སྲུང་།

增长天王zēngzhǎngtiānwángའཕགས་སྐྱེས་པོ།

广目天王guǎngmùtiānwáng སྤྱན་མི་བཟང་།

多闻天王duōwéntiānwáng རྣམ་ཐོས་སྲས།

四无量心sìwúliàngxīn ཚད་མེད་བཞི།

慈无量cíwúliàng བྱམས་པ་ཚད་མེད།

悲无量bēiwúliàng སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད།

喜无量xǐwúliàng དགའ་བ་ཚད་མེད།

舍无量shěwúliàng བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད།

汉地四大名山hàndìsìdàmíngshān

རྒྱ་ནག་རི་བོ་གྲགས་ཅན་བཞི།

五台山wǔtáishān རི་བོ་རྩེ་ལྔ།

普陀山pǔtuóshān རི་བོ་གྲུ་འཛིན།

峨眉山éméishān གླང་ཆེན་འགྱིང་རི།

九jiǔ华hua山shān རི་བོ་དཔལ་དགུ།

五蕴wǔyùn ཕུང་པོ་ལྔ།

色sè གཟུགས།

受shòu ཚོར་བ།

想xiǎng འདུ་ཤེས།

行xing འདུ་བྱེད།

识shí ཤེས་པ།

五欲wǔyù འདོད་ཡོན་ལྔ།

色sè གཟུགས།

声shēng སྒྲ།

香xiāng དྲི།

味wèi རོ།

触chù རེག་བྱ།

五戒wǔjiè སྡོམ་པ་ལྔ།

不杀生bùshāshēng སྲོག་མི་གཅོད།

不偷盗bùtōudào མ་བྱིན་པ་མི་ལེན།

不邪淫bùxiéyín མི་ཚངས་པ་མི་སྤྱོད།

不妄语bùwàngyǔ རྫུན་མི་སྨྲ།

不饮酒bùyǐnjiǔ ཆང་མི་བཏོང་།

五道wǔdào ལམ།

资粮道zīliángdào ཚོགས་ལམ།

加jiā行xing道dào སྦྱོར་ལམ།

见道jiàndào མཐོང་ལམ།

修道xiūdào སྒོམ་ལམ།

无学道wúxuédào མི་སློབ་ལམ།

五根wǔgēn དབང་པོ་ལྔ།

信根xìngēn དད་པའི་དབང་པོ།

进根jìngēn བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དབང་པོ།

念根niàngēn དྲན་པའི་དབང་པོ།

定根dìnggēn ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་པོ།

慧根huìgēn ཤེས་བར་གྱི་དབང་བོ།

五力wǔlì སྟོབས་ལྔ།

信力xìnlì དད་པའི་སྟོབས།

精进力jīngjìnlì བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས།

念力niànlì དྲན་པའི་སྟོབས།

定力dìnglì ཏིང་འཛིན་གྱི་སྟོབས།

慧力huìlì ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟོབས།

五近比丘wǔjìnbǐqiū ཉེ་བའི་ལྔ་སྡེ།

名称子míngchēngzǐ གྲགས་པ།

无垢子wúgòuzǐ དྲི་མེད།

满慈子mǎncízǐ གང་པོ།

牛相子niúxiāngzǐ བ་ལང་བདག

妙臂子miàobìzǐ ལག་བཟང་།

六庄严liùzhuāngyán རྒྱན་དྲུག

龙树菩萨lóngshùpúsà ཀླུ་སྒྲུབ།

圣天菩萨shèngtiānpúsà འཕགས་པ་ལྷ།

无著菩萨wúzhùpúsà ཐོགས་མེད།

世亲菩萨shìqīnpúsà དབྱིག་གཉེན།

陈那论师chénnàlùnshī ཕྱོགས་གླང་།

法称论师fǎchēnglùnshī ཆོས་གྲགས།

二胜èrshèng མཆོག་གཉིས།

释迦光shìjiāguāng ཤཱཀྱ་འོད།

功德光gōngdéguāng ཡོན་ཏན་འོད།

六道轮回liùdàolúnhuí འཁོར་བ་རིགས་དྲུག

天tiān ལྷ།

非天fēitiān ལྷ་མ་ཡིན།

人rén མི།

畜身chùshēn དུད་འགྲོ།

饿鬼èguǐ ཡི་དྭགས།

地狱dìyù དམྱལ་བ།

六根liùgēn དབང་བོ་དྲུག

眼yǎn མིག

耳ěr རྣ་བ།

鼻bí སྣ།

舌shé ལྕེ།

身shēn ལུས།

意yì ཡིད།

六支瑜伽liùzhīyújiā སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག

收摄shōushè སོར་སྡུད

禅定chándìng བསམ་གཏན།

运气yùnqì སྲོག་སྲོལ།

持风chífēng འཛིན་པ།

随念suíniàn རྗེས་དྲན།

三摩地sānmódì ཏིང་འཛིན།

六根本烦恼liùgēnběnfánnǎo རྩ་ཉོན་དྲུག

无明wúmíng མ་རིག་པ།

贪tān འདོད་ཆགས།

瞋chēn ཁོང་ཁྲོ།

慢màn ང་རྒྱལ།

疑yí ཐེ་ཚོམ།

见jiàn ལྟ་བ།

六境liùjìng ཡུལ་དྲུག

色sè གཟུགས།

声shēng སྒྲ།

香xiāng དྲི།

味wèi རོ།

触chù རེག་བྱ།

法fǎ ཆོས།

六识liùshí རྣམ་ཤེས་དྲུག

眼识yǎnshí མིག་ཤེས།

耳识ěrshí རྣ་ཤེས།

鼻识bíshí སྣ་ཤེས།

舌识shéshí ལྕེ་ཤེས།

身识shēnshí ལུས་ཤེས།

意识yìshí ཡིད་ཤེས།

六度彼岸liùdùbǐàn ཕར་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག

布施bùshī སྦྱིན་པ།

持戒chíjiè ཚུལ་ཁྲིམས།

忍辱rěnrǔ བཟོད་པ།

精进jīngjìn བརྩོན་འགྲུས།

禅定chándìng བསམ་གཏན།

智慧zhìhuì ཤེས་རབ།

八bā瑞ruì相xiāng བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།

吉祥结jíxiángjié དཔལ་བེའུ།

莲花liánhuā པད་མ།

宝伞bǎosǎn གདུགས།

右旋海螺yòuxuánhǎiluó དུང་གཡས་འཁྱིལ།

宝轮bǎolún འཁོར་ལོ།

宝幢bǎozhuàng རྒྱལ་མཚན།

宝瓶bǎopíng བུམ་པ།

金鱼jīnyú གསེར་ཉ།

八大宝塔bādàbǎotǎ མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད།

善逝塔shànshìtǎ བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན།

菩提塔pútítǎ བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

法轮塔fǎlúntǎ ཆོས་འཁོར་མཆོད་རྟེན།

神变塔shénbiàntǎ ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་རྟེན།

天降塔tiānjiàngtǎ ལྷ་བབ་མཆོད་རྟེན།

和好塔héhǎotǎ དབྱེན་ཟླུམ་མཆོད་རྟེན།

尊胜塔zūnshèngtǎ རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།

涅槃塔nièpántǎ མྱང་འདས་མཆོད་རྟེན།

八吉祥物bājíxiángwùབཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།

宝镜bǎojìng མེ་ལོང་།

乳酸酪rǔsuānlào ཞོ།

长寿茅草chángshòumáocǎo རྩ་དུར་བ།

频婆果pínpóguǒ ཤིང་ཏོག་བིལ་བ།

右旋螺yòuxuánluó དུང་གཡས་འཁྱིལ།

牛黄niúhuáng གི་ཝང་།

红丹hóngdān ལི་ཁྲི།

芥子jièzǐ ཡོངས་དཀར།

八大菩萨bādàpúsà

ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད།

文殊wénshū འཇམ་དབྱངས།

金钢手jīngāngshǒu ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།

观世音guānshìyīn སྤྱན་རས་གཟིགས།

地藏dìzàng ས་ཡི་སྙིང་པོ།

除盖章chúgàizhāng སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ།

虚空藏xūkōngcáng ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ།

弥勒mílè བྱམས་པ།

普贤pǔxián ཀུན་ཏུ་བཟང་།

十不善shíbúshàn མི་དགེ་བ་བཅུ།

杀生shāshēng སྲོག་གཅོད།

偷盗tōudào མ་བྱིན་ལེན།

邪淫xiéyín འདོད་ལོག་སྤྱོད།

妄语wàngyǔ རྫུན་སྨྲ་བ།

离间语líjiànyǔ ཕྲ་མ།

粗恶语cūèyǔ ཚིག་རྩུབ།

绮语qǐyǔ ངག་ཀྱལ།

贪欲tānyù བརྣབ་སེམས།

嗔恨chēnhèn གནོད་སེམས།

邪见xiéjiàn ལོག་ལྟ།

十shí明míng(十shí科kē)

རིག་གནས་བཅུ།

大dà五wǔ明míng(大dà五wǔ科kē)

རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ།

工gōng巧qiǎo明míng(工gōng艺yì学xué)བཟོ་རིག་པ།

医yī方fāng名míng(医yī学xué)

གསོ་བ་རིག་པ།

声shēng明míng(声shēng律lǜ学xué)

སྒྲ་རིག་པ།

因明(正理学)

གཏན་ཚིགས་རིག་པ།

内明(佛学)

ནང་རིག་པ།

小五明(小五科)

རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ།

修辞学xiūcíxué སྙན་ངག

辞藻学cízǎoxué མངོན་བརྗོད།

韵yùn律lǜ学xué སྡེབ་བརྗོད།

戏xì剧jù学xué ཟློས་གར།

星想学xīngxiǎngxué སྐར་རྩིས།

十二因缘shíèryīnyuán རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས།

无明wúmíng མ་རིག་པ།

行háng འདུ་བྱེད།

识shí རྣམ་ཤེས།

名色míngsè མིང་གཟུགས།

六入liùrù སྐྱེ་མཆེད་དྲུག

触chù རེག་པ།

受shòu ཚོར་བ།

爱ài སྲེད་པ།

取qǔ ལེན་པ།

有yǒu །སྲིད་པ།

生shēng སྐྱེ་བ།

老死lǎosǐ རྒ་ཤི

心咒xīnzhòu སྙིང་པོའི་སྔགས།

般若经八千颂bōrějīngbāqiānsòng

བརྒྱད་སྟོང་པ།

大dà藏zàng经jīng

བཀའ་བསྟན་འགྱུར།

甘gān珠zhū尔ěr(佛fó说shuō部bù)

བཀའ་འགྱུར།

丹dān珠zhū尔ěr(注zhù疏shū部bù)

བསྟན་འགྱུར།

宝性论bǎoxìnglùn རྒྱུད་བླ་མ།

入行论rùhánglùn སྤྱོད་འཇུག

佛子行fózǐháng རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན།

金刚经jīngāngjīng རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ།

山法了义海论shānfǎleyìhǎilùn

རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ།

佛说八部佛名经fóshuōbābùfómíngjīng

བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པ།

经光明经jīngguāngmíngjīng

གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ།

贤劫经xiánjiéjīng བསྐལ་པ་བཟང་བོའི་མདོ།

心经xīnjīng ཟབ་མདོ།

八白伞盖佛母经bābáisǎngàifómǔjīng

གདུགས་དཀར།

度母经dùmǔjīng སྒྲོལ་མ།

普贤行愿品pǔxiánhángyuànpǐn བཟང་སྤྱོད།

解脱经jiětuōjīng ཐར་མདོ།

地藏经dìzàngjīng སའི་སྙིང་བོའི་མདོ།

六字镇言liùzìzhènyán ཡི་གེའི་དྲུག་མ།

陀罗尼集tuóluóníjí གཟུངས་འདུས།

百字明咒bǎizìmíngzhòu ཡི་གེ་བརྒྱ་པ།

度母心咒dùmǔxīnzhòu སྒྲོལ་མའི་བསྙེན་པ།

大dà悲bēi咒zhòuསྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས་རིང་།

马mǎ头tóu明míng王wáng心xīn咒zhòuརྟ་མགྲིན་བསྙེན་པ།

不动佛心咒búdòngfóxīnzhòu མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས།

尊胜佛母心咒zūnshèngfómǔxīnzhòu རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས།

持咒chízhòu སྔགས་བཟླ་བ།

不可思议bùkěsīyì བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།

善shàn哉zāi ,善shàn哉zāi!ལེགས་སོ་ལེགས་སོ།

四皈依sìguīyī སྐྱབས་འགྲོ་བཞི།

皈guī依yī上shàng师shīབླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

皈依佛guīyīfóསངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

皈依法guīyīfǎཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

皈依僧guīyīsēng དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

四法印sìfǎyìn ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི།

诸行无常zhūxíngwúcháng འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ།

诸漏皆苦zhūlòujiēkǔ ཟག་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ།

诸法无我zhūfǎwúwǒཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ།

涅槃寂静nièpánjìjìngམྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ།

四念住sìniànzhù དྲན་པ་བཞི།

观神不净guānshénbújìng ལུས་མི་གཙང་བ་དྲན་པ།

观受是苦guānshòushìkǔ ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་དྲན་པ།

观心无常guānxīnwúchángསེམས་མི་རྟག་པ་དྲན་པ།

观法无我guānfǎwúwǒ ཆོས་བདག་མེད་པ་དྲན་པ

四正勤sìzhèngqín ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི།

已yǐ生shēng恶è令lìng断duàn灭miè

མི་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་སྤོང་བ།

未生恶令不生wèishēngèlìngbùshēng

མི་དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ།

未生善令生起wèishēngshànlìngshēngqǐ

དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་པ།

已生善令增长yǐshēngshànlìngzēngzhǎng

དགེ་བ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྤེལ་བ།

信xìn力lì是shì信xìn根gēn增zēng长zhǎng,能破诸邪信néngpòzhūxiéxìn;

དད་པའི་སྟོབས་ནི་དད་པའི་དབང་པོ་བསྐྱེད་ནས་དད་ལོག་འཇོམས་པར་བྱེད་པ།

精进力是精进根增长jīngjìnlìshìjīngjìngēnzēngzhǎ,能破身之懈怠néngpòshēnzhīxièdài;

བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དབང་པོ་བསྐྱེད་ནས་ལེ་ལོ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ།

念力是念根增长niànlìshìniàngēnzēngzhǎng,能破诸邪念néngpòzhūxiéniàn;

དྲན་པའི་སྟོབས་ནི་དྲན་པའི་དབང་པོ་བསྐྱེད་ནས་ལོག་རྟོག་འཇོམས་པར་བྱེད་པ།

定力是定根增长dìnglìshìdìnggēnzēngzhǎng,能破诸乱想néngpòzhūluànxiǎng;

ཏིང་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ནི་ཏིང་འཛིན་གྱི་དབང་པོ་བསྐྱེད་ནས་རྣམ་གཡེང་འཇོམས་པར་བྱེད་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།