• གསར་དུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་གྱི་མིང་།

  འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང(འཕྲོད་བསྟེན་འཆར་བཙའ་ཨུ་ལྷན)

  2019-03-18 15:54:05
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། 2019ལོའི་འདོན་ཐེངས་དང་པོ།

  བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། 2019ལོའི་འདོན་ཐེངས་དང་པོ།

  2019-03-12 14:44:45
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • བོད་ཡིག་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། (ས་ཡོམ་ཆེད་ལས་བརྡ་ཆད)

  གཤམ་གྱི་ས་ཡོམ་ཆེད་ལས་བརྡ་ཆད་འདི་དག་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས2018ལོའི་ཟླ12པར་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ཏེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པས། ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ངེས་པར་དུ་འདི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པ

  2018-12-29 09:26:16
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་སྤྱི་བསྒྲགས།

  一、名词术语གཅིག ཐ་སྙད་དང་མིང་ཚིགB百度 འབེལ་འདུ།百家讲坛 མཁས་མང་བཤད་གྲྭ།D代议士 གྲོས་ཚབ་པ།刀法 ①གྲི་རྩལ། ②གཏུབ་རྩལ།盗版 ①བརྐུས་པར། ②རྫུས་པར།瞪羚企业 གཙོད་མཆོང་ཁེ་ལས། མཆོང་འཕེལ་ཁེ་ལས།瞪羚率 མཆོང་འཕེལ་བསྡུར་ཚད།电e宝 གློག་རིན་སྤྲོད་འབོ།电平 གློག་སྙོམས།电子空气净化口罩 གློག་རྡུལ་རླུང་གཙང་ཁ་རས།垫 播

  2018-11-13 09:40:50
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • ནང་བསྟན་རྒྱུན་བཀོལ་ཐ་སྙད་བརྒྱ་བ།

  诵sòng经jīng ཞལ་འདོན།放fàng生shēng ཚེ་ཐར་གཏོང་བ།迷mí信xìn རྨོངས་དད།寺sì院yuàn དགོན་པ།佛fó学xué院yuàn ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་།密mì宗zōng院yuànརྒྱུད་སྡེ་གྲྭ་ཚང་།静jìng地dì དབེན་གནས།闭bì关guān མཚམས་གཅོད་པ།高gāo僧sēng大dà德dé བླ་ཆེན་དམ་པ།信xìn众zhòng དད་ལྡན་མང་ཚོགས།出chū家jiā རབ་བྱུང་།修xiū

  2018-11-08 15:26:27
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • 2017ལོའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ། (གསུམ)

  བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀའི་ཁྲོད་དུའང་མིང་བརྡ་གསར་བ་མང་པོར་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  ལར་མིང་བརྡ་གསར་བ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར།  ཚན་རིག   རིག་གནས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ།

  2018-05-10 16:33:23
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • 2017ལོའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ། (གཉིས)

  བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀའི་ཁྲོད་དུའང་མིང་བརྡ་གསར་བ་མང་པོར་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  ལར་མིང་བརྡ་གསར་བ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར།  ཚན་རིག   རིག་གནས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ།

  2018-05-10 16:32:16
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • 2017ལོའི་བརྡ་ཆད་གསར་པ།(དང་པོ)

  བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀའི་ཁྲོད་དུའང་མིང་བརྡ་གསར་བ་མང་པོར་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  ལར་མིང་བརྡ་གསར་བ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར།  ཚན་རིག   རིག་གནས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ།

  2018-05-10 16:30:43
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • བརྡ་ཆད་གསར་བ།

  བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀའི་ཁྲོད་དུའང་མིང་བརྡ་གསར་བ་མང་པོར་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  ལར་མིང་བརྡ་གསར་བ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར།  ཚན་རིག   རིག་གནས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ།  བསམ་བློའི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་

  2018-05-10 16:25:44
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།
 • བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང55བ།

  བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཀའི་ཁྲོད་དུའང་མིང་བརྡ་གསར་བ་མང་པོར་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།  ལར་མིང་བརྡ་གསར་བ་ནི་ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར།  ཚན་རིག   རིག་གནས། མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བ།  བསམ་བློའི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་

  2018-05-10 16:21:06
  མིང་བརྡ་དང་བརྡ་ཆད།