• སྐྱེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།

  གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཐོག་མར་ཁོངས་མི་རང་སྟེང་ནས་ཀུན་སློང་ངམ་རྣམ་འགྱུར་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་སྔོན་འགྲོའམ་རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཕྱིར་སྐྱེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་དུ་ཞུགས་ན་ཐོག་མར་ཆ་རྐྱེན་ལྔ་ལྡན་དགོས་ཏེ། དེ་དག་

  2018-12-28 11:14:20
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད།

  སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཁམས་གནས་དགོས་ན་ངེས་པར་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་ནུས་པ་འདོན་སྤྲོད་བྱ་དགོས། ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་ནུས་པ་རྫས་འགྱུར་ནུས་པའི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་ལྗང་མདོག་གི་རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་ལྡན་ཕུང་བོའི་ཁྲོད་དུ་གསོག་ཐུབ་པར་མ་ཟད། སྐྱེ་ལྡན་ཕུང་བོ་ཞིག་སྐྱེ་ལྡན་ཕུང་བོ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ

  2018-12-28 11:13:13
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • མིག་ལ་ཕན་པའི་ཟས་རིགས་གསུམ།

  ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ།མིག་གི་དབང་པོ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་བས།མི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ཁག་ནི་རྒྱང་སྒྲིབ་མིག་ནད་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་།མིག་སྐམ་པ་དང་ངལ་བ།ཁྲག་ཐོན་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་མང་པོར་ཐུག་གིན་ཡོད།མིག་ནད་དེ་དག་གསོ་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན།མིག་གི་གཙང་སྦྲར་དོ་སྣང་བྱེད

  2018-12-28 11:11:06
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཆམ་པ་ཕོག་པའི་སྐབས་སུ་འོ་མ་འཐུང་མི་རུང་།

  ​མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཆམ་པ་ཕོག་པའི་སྐབས་སུ་འོ་མ་ཚ་མོ་འཐུངས་ན་ན་ཟུག་གཅོག་ཐུབ་པར་མ་ཟད།གཉིད་བདེ་བར་ཕན་པ་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱིན་ཡོད།ཡིན་ནའང་དབྱིན་ཇིའི་ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་ཞིག་ལས་མངོན་པ་ལྟར་ན།སྣ་ཆུ་བཞུར་བ་དང་ལུད་པ་མང་བ་སོགས་ཀྱི་ཆམ་པ་ཕོག་པའི་ནད་པས་འོ་མ་འཐུངས་ན་ནད་རྟགས་ཇེ་སྡུག

  2018-12-21 17:08:38
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཐ་མག་བཅད་རྗེས་ལུས་པོར་འགྱུར་ལྡོག་འདི་དག་འབྱུང་བ་རེད།

  ​ཐ་མག་གི་ནང་དུ་དུག་ལྡན་དངོས་པོ་རིགས4800ལྷག་འདུས་པས།ཐ་མག་འཐེན་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་ཐེབས་པར་མ་ཟད།ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཁྱིམ་མི་ལའང་དུ་བའི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད།ཐ་མག་བཅད་ན་ལུས་པོར་དགེ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་འབྱུང་སྲིད་ལ།ཉེ་ཆར་ཨ་མེ་རི་ཁའི《ཀ

  2018-12-21 17:07:22
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བདེ་ཐང་ཟས་སྤྱོད་ཐབས་ལམ།

  .མཆིན་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག མཆིན་ནད་སྔོན་འགོག་བྱ་ཆེད། ཚ་སྐྱུར་ཟས་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཐལ་དྲགས་པ་སྤང་དགོས་ལ། ལྷག་པར་དུ་མཆིན་ནད་ལྡེམ་བུའི་ནད་པས་ཟས་སྤྱོད་གཟབ་ནན་བྱ་དགོས།། མཆིན་ནད་རྙིང་པར་གྱུར་ན་མ་གཏོགས་མི་ཚོར་བས་སྔོན་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་བྱ་ར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཤི

  2018-12-18 10:07:55
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • གཉིད་ཁར་ཁ་པར་རྩེ་ན་གནོད་པ་ག་འདྲ་ཡོད་དམ།

  ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་ཁ་པར་རྩེ་བའི་གནོད་པ། མཚན་མོའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་བ་ནི་དྲན་པ་ཆེས་གསལ་དུས་ཡིན་ཞིང་།དུས་ཚོད་བཅུ་གཅིག་རྗེས་ནས་ལུས་ཁམས་ཀྱིས་རྙིང་དོར་གསར་ལེན་བྱེད་མགོ་རྩོམ་གྱི་ཡོད་པས། ཁ་པར་རྩེ་ཡུན་རིང་དྲགས་ཚེ་ལུས་ཁམས་དུས་ལྟར་དུ་གསོ་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་གནོད་པ་ཡོད

  2018-12-13 10:38:24
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • མིའི་ལུས་པོར་ཕན་གནོད་ཆེ་བའི་ཟས་རིགས་དཀར་གསུམ་ནག་གསུམ།

  མིའི་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་དང་ཚེ་སྲོག་རིང་ཐུང་སོགས་ནི་ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཟས་རིགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  གཞུང་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལས།  ཟས་སྐོམ་ལེགས་སྤྱད་ལུས་དང་སྲོག་འཚོ་ཞིང་། །དམན་ལྷག་ལོག་གྱུར་ནད་བསྐྱེད་འཕྲལ་སྲོག་འཇོམས། །

  2018-12-11 09:40:49
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཀླད་པ་གསོ་བར་ཕན་པའི་གོམས་སྲོལ་འགའ།

  བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་བཟང་ཕྱོགས་སུ་འདང་བརྒྱག་དགོས། བསམ་བློའི་གནོན་ཤུགས་ལྗིད་ན་ཡང་རྒན་པའི་གླེན་ནད་འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། སེམས་ཁམས་སྐྱིད་པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།

  2018-12-10 15:19:32
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཆུ་ཁོལ་འཐུང་བའི་ཕན་ནུས།

  ལུས་པོའི་ལྗིད་ཚད་ཇེ་ཡང་དུ་འགྲོ་བ། ཞོགས་པར་ཆུ་ཁོལ་ཕོར་བ་གང་འཐུང་ན་རྙིང་ཚབ་གསར་བརྗེ་བྱེད་པར་ཕན་པས།ལུས་པོའི་སྟེང་གི་ཚ་ཚད་མང་པོ་ཞིག་འདོར་ཐུབ་ལ།ཆུ་ཁོལ་འཐུང་ན་ད་རུང་ལུས་སྟེང་གི་ཆུ་ལྷག་མ་ཕྱིར་ཕུད་བྱེད་ཐུབ་པས།ཆུ་བསགས་པ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ།

  2018-12-10 15:14:11
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ནད་འབུ་གང་སར་ཁྱབ་པའི་གོམས་གཤིས་བཅུ།

  དུས་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ང་ཚོས་སྣང་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནད་འབུ་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ངེས་རེད། ཉེ་ཆར། ཨ་མེ་རི་ཁའི ཀློག་པ་པོའི་རྩོམ་ཡིག ཅེས་པའི་དུས་དེབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྤྱི་སྡོམ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ།

  2018-11-28 11:37:04
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • འབྲི་མར་གྱི་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་བརྒྱད།

  འབྲི་མར་སེར་པོ་ནི་འོ་མ་དཀྲོགས་ཤིང་དེ་ལས་བླངས་པའི་བཅུད་དེ་ཡིན་པས། དེར་རུལ་རྒྱུ་མེད་པ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཡང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེར་ཡ་མཚར་རྒྱུ་མེད་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱང་སྲིད་མོད། འབྲི་མར་སེར་པོ་ལ་ལུས་བདེ་བཅུད་གསོ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་བགྲང་གིས་མི་ལང

  2018-11-22 10:24:58
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ནད་འབུ་གང་སར་ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་པའི་གོམས་གཤིས་བཅུ།

  དུས་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ང་ཚོས་སྣང་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནད་འབུ་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ངེས་རེད།ཉེ་ཆར།ཨ་མེ་རི་ཁའི《ཀློག་པ་པོའི་རྩོམ་ཡིག》ཅེས་པའི་དུས་དེབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྤྱི་སྡོམ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ།

  2018-11-12 11:24:40
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • དངོས་པོ་འདི་དག་མི་གཞན་ལ་གཡར་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ།

  འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་གྲོགས་པོ་ཚོས་ཕན་ཚུན་ལ་ཅ་ལག་གཡོར་བ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་དང་ཁོ་ཚོའི་འབྲེལ་བ་ཅི་འདྲ་བཟང་རུང་དངོས་པོ་རིགས་འདི་ལྔ་པོ་གཡར་དུས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏོགས། འགྱོད་པ་སྐྱེ་དུས་འཕྱིས་དྲག་པ་རེད།

  2018-11-05 09:59:40
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཆམ་རིམས་འགོག་པའི་ཐབས་བཟང་བརྒྱད།

  རྒྱུ་མ་ནི་མིའི་ལུས་ཕུང་གི་འཇུ་བྱེད་དང་སྡུད་ལེན་གྱི་དབང་བོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། རིམས་འགོག་དབང་བོ་ཆེས་ཆེན་པོ་དེའང་ཡིན། རིམས་འགོག་ནི་གཙོ་བོ་བདེ་ཐང་དང་གསོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མ་ལ་བརྟེན་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཆམ་རིམས་འབྱུང་ཚད་མཐོ་བའི་སྐབས་སུ། ལྷག་ཏུ་ཕན་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་ཁ་གསབ་བྱ

  2018-11-05 09:38:33
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • མིའི་ཡིད་འཛིན་ཆེས་ལེགས་པའི་དུས་ནམ་ཡིན།

  མིའི་ཡིད་འཛིན་ལ་ཆོས་ཉིད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལྡན་པ་རེད། ཡིད་འཛིན་ཆེས་ལེགས་པའི་དུས་ནི་ཞོགས་པའི་དུས་ཚོད6ནས7དང་། སྔ་དྲོའི་དུས་ཚོད8ནས10བར། ས་སྲོད་ཀྱི་དུས་ཚོད10ནས11བར་ཡིན།

  2018-10-30 15:12:27
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • འཕྲུལ་སྒུལ་འཁོར་ལོའི་ཡིག་ཚགས་ཐོ་འགོད་རེ་ཞུ་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་དང་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་འཛོམ་དགོས།

  འཕྲུལ་སྒུལ་འཁོར་ལོའི་ཡིག་ཚགས་ཐོ་འགོད་རེ་ཞུ་བྱ་བར། འཕྲུལ་སྒུལ་འཁོར་ལོར་ཞིབ་བཤེར་ཚད་ལེན་བྱ་དགོས་པར་མ་ཟད། ད་དུང་གཤམ་གྱི་དཔང་ཡིག་དང་དཔང་རྟགས་འདོན་སྤྲོད་བྱ་དགོས།

  2018-10-30 15:05:53
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • གྱང་རྩ་ནས་ལངས་ན་དགེ་མཚན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད།

  ​ང་ཚོ་རྒྱུན་དུ་ཟ་མ་རྒྱག་དྲགས་པ་ཞིག་ཟོས་རྗེས་འབོལ་ཁྲིའི་སྟེང་བསྡད་དེ་བརྙན་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཡང་ན་ཐད་ཀར་ཉལ་ནས་འདུག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕོ་རྒྱུའི་འཇུ་སྟོབས་ཉམས་པར་མ་ཟད། མིག་ལ་མི་མཛེས་པའི་ཕོ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ་མེད་ཚོར་མེད་ངང་འབུར་ཡོང་བ་རེད། དེ་ལ་འགོག་ཐབ

  2018-10-29 15:48:18
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཙོའུ་དམར་ཟོས་ན་འབྲས་སྐྲན་རིགས་གསུམ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ།

  ​ ཀྲུང་གོ་པ་དག་བཟའ་རྒྱུར་དགའ་བའི་ཙོའུ་དམར་ནི་འབྲས་སྐྲན་འགོག་པའི་སྨན་རྫས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན།ཉེ་ཆར།དབྱིན་ཇིའི་གོང་མ་ཚང་གི་རྫས་འགྱུར་སློབ་གླིང་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ལྟར་ན།ཙོའུ་དམར་ཁྲོད་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་དངོས་པོ་ཁ་ཤས་ལ་གློ་བའི་འབྲས་སྐྲན་དང་ནུ་མའི་འབྲས་

  2018-10-16 13:03:42
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཙོག་ཡུན་རིང་ན་ཀླད་པའི་ཁྲག་རྒྱུན་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ།

  སྣང་ཚུལ་འདི་ནི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེ་བའམ་ཡང་ན་རྨ་ཁར་འགོས་བཙོག་བཟོས་བ་དང་བཟའ་བཏུང་གི་སྤྱོད་ཚད་མི་ལེགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བསླངས་པ་ཡིན་པས། རྒྱུ་རྐྱེན་དངོས་ལ་དམིགས་ན་ད་གཟོད་བབ་བསྟུན་གྱིས་གསོ་བཅོས་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ན་བཟང་། འཆམ་དུ་སོང་ན་ཡང་བཟང་བོ་ཡོད་པ་རེད།

  2018-10-16 13:00:39
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཚེ་སྲོག་ལ་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལག་དམར་བཅུ།

  གཟུགས་པོར་སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དྲགས་པ།    དུས་རྒྱུན་ནས་གཟུགས་པོར་སྦྱོང་བརྡར་མི་བྱེད་པའམ་སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ་ཆེས་ཉུང་བས་ལུས་ཁམས་ཉོབ་པ་དང་། མིག་འགྲིབ་མགོ་ཡུ་འཁོར་བའི་སྣང་ཚུལ་ཐོན་སླ་ཞིང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་ཁམས་ཚོ་ཆེས་པ་དང་སྙིང་ཀླད་ཁྲག་རྩའི་ནད་རིགས་སོགས

  2018-10-16 12:57:32
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • བདེ་ཐང་གི་ཤེས་བྱ་སུམ་ཅུ་མ།

  ​1མིག་མཐའི་ནག་ཐིག་སེལ་ཐབས། སེང་རས་ཀྱི་ཁུག་ཏུ་ཇ་ལོ་བཅུག་ནས་མིག་གི་སྟེང་ལ་བཞག དེ་ལྟར་སྐར་མ10ནས15ཙམ་འགོར་རྗེས་ཆུ་འཁྱག་གིས་བཀྲུ་དགོས། 2གཟའ་འཁོར་གཅིག་ལ་བྱ་སྒོང་བཞི་ལས་མང་བ་བཟའ་མི་རུང་། མང་དུ་ཟོས་ན་ལུས་པོའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད།

  2018-10-11 09:57:48
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཇ་བསྲུབས་མའི་ཡོན་ཏན་དགུ།

  མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླའི་ངོས་ནས་བཤད་ན། ཇ་ནི་ཉིན་གཅིག་ལའང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་བཏུང་བྱ་ཞིག་ཡིན། མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་ཚང་མར་ཇ་བསྲུབས་མ་བཏུང་བའི་གོམས་གཤིས་ཡོད། འོ་ན་ཇ་བསྲུབས་མ་ལ་ཕན

  2018-09-29 09:47:35
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • བོད་དུ་ཇ་དང་དཀར་ཡོལ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས།

  རྒྱལ་པོ་འདུས་སྲོང་མང་པོ་རྗེའི་དུས་སུ། བོད་ན། སྨན་སྤྱད་གཞུང་བཞིན་ཤེས་པ་ནི་མེད། ཟས་དང་། སྤྱོད་ལམ། རིག་བཟོ་ལ་བརྟེན་པ་ཙམ་ཡོད་པས། སྐུ་འཚམས་བར་བཞུགས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། ཕོ་བྲང་གི་པུ་ཤུ་ཟུར་ན། བྱ་ཡིད་དུ་འོང་བ། སྔར་མ་མཐོང་བ་གཅིག་གི་ཁ་ན། ཤིང་བུ་ལོ་འདབས་དང་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཁྱ

  2018-09-25 09:44:39
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།
 • འཇུ་ལག་ཆུ།

  འཇུ་ལག་ཆུ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གངས་དཀར་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་མཆེད་པ་ཡིན།

  2018-09-11 10:19:51
  འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས།