འཁྱག་སྒམ་ནང་གི་དྲི་ངན་སེལ་ཐབས་འགའ།

འཁྱག་སྒམ་ཡུན་རིང་བེད་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་དྲི་ངན་ཡོད་སྲིད་པས། དུས་ཐོག་ཏུ་ཆེད་སྤྱོད་ཀྱི་དྲི་ངན་སེལ་བྱེད་སྨན་རྫས་བླུགས་དགོས་པའམ་གཙང་མར་འཁྲུད་པ་ཕུད། ད་དུང་བྱ་ཐབས་འགའ་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་ཏེ།

1.མེས་ཚིག་ཟིན་པའི་རྡོ་སོལ་དམིག་ཚག་ཅན་མི་ཆག་པར་ཕྱིར་བཏོན་ནས་འཁྱག་སྒམ་ནང་ཉིན་གཉིས་གསུམ་བཞག་ན་དྲི་ངན་སེལ་ཐུབ།

2. སྐྱུར་སྙལ་གྲོ་ཞིབ་ལྷག་མ་ཕོར་པའི་ནང་བླུགས་ཏེ་འཁྱག་སྒམ་གྱི་འཁྱག་གཏོང་སའི་བང་ཁྲིའི་སྒང་དུ་ཟླ2ནས3བར་བཞག་ན་དྲི་ངན་སེལ་ཐུབ།

3.སེང་རས་ནང་ཇ་ལོ་ཁེ50ཙམ་གཅུད་དེ་འཁྱག་སྒམ་ནང་བཞག་ན་དྲི་ངན་སེལ་ཐུབ་ལ། ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སོང་རྗེས་ཇ་ལོ་དེ་ཉི་མར་བསྐམས་ནས་ཡང་བསྐྱར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག

4.སྲིང་བལ་གྱིས་བཟོས་པའི་ཨ་ཅོར་གཙང་མ་ལྟེབ་རྩེག་བརྒྱབ་ནས་འཁྱག་སྒམ་གྱི་བང་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བཞག་ན། ཨ་ཅོར་གྱིས་དྲི་ངན་སེལ་ཐུབ་ལ། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་སོང་རྗེས་ཨ་ཅོར་ཆུ་དྲོད་འཇམ་གྱིས་བཀྲུས་ནས་བསྐམས་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག

5.ཚ་ལུ་མའི་ཤུན་པ་གཙང་མར་བཀྲུས་ནས་བསྐམས་རྗེས། འཁྱག་སྒམ་ནང་དུ་བཞག་ན་དྲི་ངན་སེལ་ཐུབ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།