སྦྲུམ་མས་ཐ་མག་འཐེན་པའམ་ཡང་ན་གཞན་བརྒྱུད་ཀྱིས་དུ་བ་འཐེན་ན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུར་གནོད་པ་གང་ཡོད་དམ།

ཐ་མག་གི་དུ་བའི་ནང་གྲུབ་ཆ1200ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ནི་དབྱང་གཅིག་ཐཱན་འགྱུར་དང་། ཉི་ཀུའུ་ཏིང་། འཚིག་སྣུམ་བཅས་རེད།

སྦྲུམ་མས་མངལ་འཁོར་སྐབས་ཐ་མག་འཐེན་པའམ་ཡང་ན་གཞན་བརྒྱུད་ཀྱིས་དུ་བ་འཐེན་ན་མངལ་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་གཤམ་གསལ་གྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་སྟེ།

1. ཐ་མག་འཐེན་ན་མངལ་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་འཚར་འགོར་བ་དང་།

2. སྦྲུམ་མས་མངལ་འཁོར་རིང་ཐ་མག་འཐེན་ན་ཕྲུ་གུ་ཤོར་བའི་ཉེན་ཁ་ཐ་མག་མ་འཐེན་མཁན་ལས་ལྡབ1.2ནས1.7བར་གྱིས་མཐོ་བ་ཡོད།

3. ཐ་མག་འཐེན་ཚེ་ལྷན་སྐྱེས་ཡ་མ་གཟུགས་སྐྱེ་ཚད་མཐོ་རུ་འགྲོ་བས་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་སྦྲུམ་མར་ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་གྱི་ཡ་མ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ཚད་ཐ་མག་མ་འཐེན་མཁན་ལས་ལྡབ2.3གྱིས་མཐོ་བ་ཡོད།

4. སྦྲུམ་མས་མངལ་འཁོར་རིང་ཐ་མག་འཐེན་པ་དང་ཡང་ན་གཞན་བརྒྱུད་ཀྱིས་དུ་བ་འཐེན་ཚེ་མངལ་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་འབྲས་སྐྲན་ཐོན་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་མ་ཟད། བྱིས་པའི་སྐབས་སུ་འབྲས་སྐྲན་སྣ་ཚོགས་ཐོན་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད།

གོང་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་མངལ་འཁོར་རིང་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་གྱི་སྦྲུམ་མས་ངེས་པར་དུ་ཐ་མག་འཐེན་མཚམས་འཇོག་དགོས་ལ་ཐ་མག་མ་འཐེན་མཁན་གྱི་སྦྲུམ་མས་ཀྱང་གཞན་བརྒྱུད་ཀྱི་དུ་བ་ལས་གཡོལ་དགོས། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།