མཁྲིས་རྡོ་འདོན་ཐབས་སྟབས་བདེ་ཞིག

སྤྱིར་མཁྲིས་རྡོའི་དཀའ་ངལ་དེ་མི་ཁ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་མེད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་།  དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཆེ་ཆུང་དང་། མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་མཁྲིས་རྡོ་ཡོད། མཁྲིས་རྡོ་ཀྱང་སྐྲན་ནད་འཁྲིད་ཡོང་གི་ཡོད། མཁྲིས་རྡོའི་ནད་རྟགས་ལ་ལྟོ་ཆས་མང་པོ་ཟོས་རྗེས་ཁོག་པ་སྦོས་ཡོང་བ་དང་། ཟས་འཇུ་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཚབས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ན་མཆིན་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཟུག་གཟེར་ཡང་ལང་གི་ཡོད།  གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ལ་མཁྲིས་རྡོའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུར་དོགས་པ་ཡོད་ན་སྨན་པ་ལའི་ཆིའུ་ནན་Dr.Lai Chiu Nanཟེར་བས་མཁྲིས་རྡོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདོན་ཐབས་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞིག་གསུངས་འདུག་པས་དེར་དོ་སྣང་བྱོས། འདོན་ཐབས་དེས་མཆིན་པ་ཡག་པོ་མེད་པའི་རིགས་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་མཁྲིས་པ་དང་མཆིན་པ་གཉིས་སྦྲེལ་ནས་ཆགས་ཡོད།

༡ཉིན་ལྔའི་རིང་ཟས་རན་ཙམ་སྟེན་པ་་དང་།  ཀུ་ཤུའི་ཁུ་བ་ཤེལ་ཕོར་བཞི་རེ་འཐུང་བ། ཀུ་ཤུ་བཞིའམ་ལྔ་རེ་ཟ་དགོས།  ཀུ་ཤུའི་ཁུ་བས་མཁྲིས་རྡོ་སྙི་མོ་བཟོ་གི་ཡོད།

༢ ཉིན་དྲུག་པར་དགོང་ཟས་སྤང་དགོས། 

༣ དེ་ཉིན་དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༦:༠༠ཙམ་ལ་ཆུ་ཚ་པོའི་ནང་ཚྭ་དཀར་གཡའ།Epsom salt(མེག་ནི་སི་ཡང།  སྒྱུར་ཚྭ། magnesium sulphate)བཏབ་ནས་འཐུང་དགོས།

༤ ཆུ་ཚོད། ༨:༠༠ཡང་བསྐྱར་གོང་བཞིཔ་ཆུ་ཚ་པོ་ནང་ཚྭ་དཀའ་གཡའ་བཏབ་ནས་འཐུང་དགོས། magnesium sulphateཡིས་མཁྲིས་སྣོད་གི་གཤེར་སྦུག་ཁ་ཕྱེ་ཡི་ཡོད།

༥ ཆུ་ཚོད་༡༠:༠༠ཙམ་ལ་ཨོ་ལི་སྣུམ་(olive oil)མམ་ཏིལ་གྱི་སྣུམ་(sesameoil)གང་རུང་ཞིག་ཤེལ་ཕོར་ཕྱེད་དང་ ལི་བུའི་(lemon)ཁུ་བ་ཤེལ་ཕར་ཕྱེད་མཉམ་དུ་དཀྲུགས་རྗེས་འཐུང་དགོས། སྣུམ་གྱིས་རྡོ་འཇམ་པོ་བཟོས་ནས་ཕྱི་ལ་འཐོན་རྒྱུར་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་སང་ཉིན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤང་ལྕིའི་ནང་རྡོ་ལྗང་ནག་དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོད་པ་མཐོང་གི་རེད།  དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་མཁྲིས་རྡོ་ཕྱིར་ཐོན་པ་རེད་ལ། ཁྱོད་རང་གི་ནད་གཞི་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་པ་རེད།  མདོར་ན་ནད་དེས་ཁྱོད་བདེ་བར་བཞག་ནས་ཕྱིར་ཐོན་སོང་བ་རེད།  ཡང་མི་ལ་ལ་ཞིག་རྡོ་མང་པོ་ཐོན་ན་སེམས་མི་བདེ་བར་གྱུར་སྲིད་ཀྱང་།  དེ་ལྟར་སེམས་མི་བདེ་བ་བྱ་དགོས་དོན་མེད་པ་འདྲ། སྨན་པ་ཆིའུ་ནན་གྱིས།  ཁོང་གིས་རྡོ་༤༠དང་༥༠ད་དུང་༡༠༠ཐོན་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་མཽང་མྱོང་ཞེས་བཤད་འདུག  གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་མཁྲིས་རྡོའི་ནད་རྟགས་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་རང་ལ་མཁྲིས་རྡོ་མེད་པ་མིན།  དེར་བརྟེན་མཁྲིས་རྡོ་སྔ་ཙམ་གཙང་སེལ་བཟོ་ཐུབ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཕན་ངེས་ཡིན། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།