• ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གི་རྒྱུན་ཤེས།

  མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་པ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ་དང་། སྙིང་ནད་རིགས།མཁལ་མའི་ནུས་པ་ཤོར་བ་སོགས་ནད་རིགས་མང་པོ་འབྱུང་གིན་ཡོད་དེ། དེ་བས་དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ནད་ཀྱིས་ཚེ་སྲོག་ལ་འཚ

  2017-05-11 15:12:10
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • མིག་ནད་སྐོར་གྱི་ནད་རྟགས།

  མིག་ཆུའི་རླུང་གྱུར་གྱི་ནད་ལ་མཆི་མ་འཛག་ཅིང་རྡུལ་གྱིས་གང་བ་བཞིན་མིག་འབྱེད་འཛུམ་དཀའ་ཞིང་ཡང་ན་དུས་མེད་དུ་འབྱེད་འཛུམ་བྱེད།ཆུ་དང་བད་ཀན་ཁྲག་རྣག་གྲ་འཚམས་འཛག མཁྲིས་པའི་དབང་དུ་མིག་སྐྱིབས་ཚ་དམར་དུ་འགྱུར་ཞིང་འབྲུམ་ཕྲན་གྱིས་ཁྱབ། གཞན་གཡའ་ཞིང་སྐྲངས་ལ་ཆུ་སེར་རྣག་བཅས་འཛག

  2017-05-05 11:19:04
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • བདེ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།(ལྔ།)

  ནད་ཕོག་དུས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་སྨན་ཁང་དུ་སོང་ནས་ནད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་སྔ་མོ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས། སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་ཆེས་བཟང་པོ་སྔ་མོ་ནས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ནད་ཕོག་པའི་གནོད་པ་ཇེ་ཡང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ནད་སྟོན་པའི་འགྲོ་སྒོ་གྲོན་ཆུང་བ

  2017-04-28 10:59:57
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • བདེ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།(བཞི།)

  ཆམ་རིམས་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཆམ་པ་དང་མི་མཚུངས་པར། ཚབས་ཆེ་བའི་དབུགས་ལམ་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་སྟེ། དགུན་ཁ་དང་དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཆམ་རིམས་ཕོག་པའི་དུས་ཚིགས་མ་སླེབ་པའི་སྔོན་དུ་འགོག་སྨན་བརྒྱབ་སྟེ་ཆམ་རིམས་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཆོག བྱིས་པ་དང་རྒན་པ། ལུས་གཞི་ཞན་པ

  2017-04-28 10:56:50
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ​ས་ནད་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ།

  ས་ནད་ཅེས་པ་དེ་བཟོ་ལས་དང་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་མཐོང་དཀོན་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་འབྲོག་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གཙོ་བོ་འཛིན་པའི་ས་མཐོའི་ས་ཁུལ་དུ་སྐབས་རེ་ཐོན་པ་དང་། དེར་བརྟེན་ས་ནད་སྔོན་འགོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད། ནད་དེས་ནད་དབྱུག་སྲིན་ལས་བྱུང་བ

  2017-04-26 10:16:27
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དང་སྔོན་འགོག་སྐོར་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ།

  ​དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། ནད་ལ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་གཉེན་པོ་ནི། །ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་སྨན་དཔྱད་བཞི་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་ནད་གང་ཞིག་བཅོས་པར་བྱ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཅོས་དགོས་པར་གསུངས་པ་བཞིན། ནད་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ཟས་སྤྱོད་གཉིས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས

  2017-04-21 10:17:43
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཕག་གི་དབུགས་ལམ་མ་ལག་གི་ནད་རིགས་བཅོས་ཐབས།

  དགུན་མཇུག་དང་དཔྱིད་འགོ་རུ། གནམ་གཤིས་འཁྱག་པས་ཕག་གསོ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཕག་གི་དབུགས་ལམ་མ་ལག་གི་ནད་རིགས་ལ་གཟབ་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་ཚོང་ལས་ཕག་ཁྱུར་འབྱུང་སླ་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ནད་རྟགས་གཙོ་བོ་ནི་གློ་ལུ་དང་། དབུགས་འཚང་ཡིན། ཕག་ཕྲུག་ལ་བྱུང་ན་འཆི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བ

  2017-04-20 11:30:51
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • བདེ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།(གཅིག)

  སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཞེས་པ་ནི། རིགས་སྟོབས་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་པ་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་འཆམ་མཐུན་ཡིན་པ། སེམས་པ་བརྟན་པ། རང་ལ་ཡིད་ཆེས་པ། རང་ཉིད་ལ་གདེང་འཇོག་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ། བསམ་བློ་དང་བྱ་སྤྱོད་མཐུན་སྒྲིག་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ། བདེ་འཇགས་འདུ་ཤེས

  2017-04-14 11:08:02
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • བདེ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།(གཉིས།)

  སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལ་མཚོན་ན་ནད་རིགས་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ལྡན། དེ་བས་ནད་རིགས་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུས་ངེས་པར་སྨན་པས་བཤད་པ་ལྟར། སྨན་བཏུངས་ནས་ནད་སངས་དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཐུབ་ན་སྨན་ཁབ་མི་རྒྱག་པ་དང་ཁབ་བརྒྱབ་ནས་དྲག་ན་གནམ་ཁབ་མི་རྒྱག་པ་དེ་ཡིད་ལ་དམ་པོར་འཛིན་དགོས།

  2017-04-14 11:02:28
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • བདེ་ཐང་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཤེས།(གསུམ།)

  སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཞེས་པ་ནི་མི་སྒེར་གྱིས་རང་ཉིད་ལ་གདེང་འཇོག་འོས་འཚམ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ལ་གདོང་གཏོད་ཐུབ་པ། བྱ་བ་དང་འཚོ་བ་ཕན་འབྲས་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་བྱས་རྗེས་འཇོག་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བཟང་པོ

  2017-04-14 11:00:22
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • སྙིང་འཕྱོས་ནད་ཀྱི་བརྟག་བཅོས།

  སྙིང་འཕྱོས་ནད་ཅེས་པ་ནི་སེམས་ཁམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་སོགས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ལུས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གནས་པའི་ཉེས་པ་རླུང་གི་བྱེད་ལས་ལོག་ནས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་དབང་གིས་ཤེས་པ་འཕྱོས་ནས་ངེས་གཏན་མེད་པར་གྱུར་པའི་ནད་ཅིག་རེད།

  2017-04-14 10:53:51
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • འབྲས་སྐྲན་རིགས་བདུན་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན་ནི་ཟས་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད།

  ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་ལ། རང་རྒྱལ་གྱི་འབྲས་སྐྲན་འབྱུང་ཚད་དང་འབྲས་སྐྲན་ནད་ལས་ཤི་ཚད་མུ་མཐུད་དུ་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལྷག་པར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྡོད་དམངས་ལ་མཚོན་ན། འབྲས་སྐྲན་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཆེས་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། འབྲས་སྐྲན་འགོག་བཅོས་ཆེད་མ

  2017-04-01 09:57:32
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་གོ་དོན་དང་རིན་ཐང་།

  འཕྲོད་ཀྱི་ལྡོག་ཟླ་ནི་མི་འཕྲོད་པ་དང་། གོ་དོན་ནི་ཕན་པའི་དོན་ཡིན་ལ། བསྟེན་གྱི་ལྡོག་ཟླ་ནི་མི་བསྟེན་པ་དང་། གོ་དོན་ནི་དང་ལེན་བྱས་པའི་དོན་ཡིན། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་ནད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ལེའུ་ལས། ཟས་སྤྱོད་མི་འདོད་སློང་དང་མི་འཕྲོད་འཕྲད། ། ཞེས་དང་། ཁ་ཟས་བསྡམ་པའི་ལ

  2017-03-27 10:26:07
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ག་འདྲ་ཞིག་ལ་མིག་ནད་བར་འགྲིབ་ཟེར་ཞིང་དེར་ནད་རྟགས་ག་འདྲ་དང་གསོ་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ཅི་ཡོད།

  ​མིག་ནད་བར་འགྲིབ་ནི་མཐོང་བྱེད་རྒྱལ་མོའི་དྭངས་གསལ་བདར་དབྱིབས་གཟུགས་རབ་རིབ་ཉོག་རྫོབ་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་ཚུར་བསྡུ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་ཤིང་གཟུགས་འཛིན་ནུས་པའམ་མཐོང་ཤུགས་མར་འགྲིབ་པའི་ནད་ཅིག་སྟེ། འདི་ཉིད་རྒྱུད་འདེད་དང་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་ཐིག་འཚོ་བཅུད་ལ་སོགས་པར་འབྲེལ་བ

  2017-03-17 11:17:01
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • གཉན་ནད་མེ་དབལ་གྱི་གསོ་བཅོས་ཐོར་བུ།

  ​གཉན་རིམས་ལྤགས་ལ་བབས་པས་མེ་དབལ་ལམ་མེ་ལྕེ་འཁོར་ལོ་ཞེས་སུ་གྲགས་པའི་ནད་འདི་ཚ་སྐྱུར་གྱི་ཟས་བསྟེན་དྲགས་པ་དང་ཆང་འཐུང་བ། ལུས་དུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲག་མཁྲིས་འཕེལ་མང་བ་དང་ཆུ་སེར་ཚ་བ་རླུང་དང་ལྡན་པས་ནད་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། བྱུང་སའི་གནས་གཙོ་བོ་མཁལ་རྐེད་ཡིན་པས་ངག་རྒྱུ

  2017-03-13 09:38:59
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • མཁལ་འགྲམས་ནད་ཀྱི་གསོ་བཅོས་དང་སྔོན་འགོག

  མཁལ་འགྲམས་ནད་ནི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ་གཙོ་བོ་ཟས་སྐོམ་བསིལ་བའི་རིགས་བསྟེན་པ་དང་བརླན་སའི་ཡུལ་དུ་བསྡད་དྲགས་པ།ཆུ་ལས་བྱས་པ།དངོས་པོ་ཤུགས་ཀྱིས་འདེགས་པ་སོགས་ཟས་སྤྱོད་མི་ལེགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་།ནད་རྟགས་སུ་མཁལ་རྐེད་ཁ་འཁོར་དང་དཔྱི་སུལ་ནས་བརླའི་ཕྱ

  2017-02-24 11:25:24
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • གློ་ནད་སྔོན་འགོག་གི་རྒྱུན་ཤེས་ཐོར་བུ།

  སྦགས་བཙོག་བཟོས་པའི་ཁོར་ཡུག་དང་དུ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྡད་པ་ལས་གློ་ནད་འབྱུང་སྲིད་པས། མི་གཙང་བའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་སྡོད་མི་རུང་།

  2017-02-20 11:04:29
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས།

  སྤྱིར་གཞང་འབྲུམ་ཟེར་བ་ནི་གཞང་དཀར་ནག་དང་གཞང་ཁ་བཅས་སུ་ཁྲག་རྩ་རྒྱས་པ་དང་། འཁྱོག་པའམ་སྐྲངས་པ། ཁྲག་འཁྱིལ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲག་རྩའི་ནང་ཁྲག་འདྲིལ་ཏེ་བྱུ་རུའམ་མཚེའི་འབྲས་བུ་འདྲ་བའི་འབུར་རྡོག་ཆགས་པ་དང་། ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ།བཤང་བ་གཏོང་སྐབས་ན་ཟུག་གཏོང་བ།བཤང་བའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཁ

  2017-02-10 11:04:17
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཁྲུས་དང་སྨན་ལུམས་ཀྱི་གོ་དོན།

  ཁྲུས་ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་གཞི་འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་ཁམས་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་བརླན་གཤེར་གྱི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ཡང་དགོས་མེ་ཆུ་འཕྲད་པ་ལས་གྱུར་པའི་ཚ་རྣོའི་ནུས་པ་སོགས་བེད་སྤྱད་ནས་ནང་ཁྲག་རླུང་དང་། དོན་ལྔ། སྣོད་དྲུག་སོགས་དང་བཅས་པར་ནུས་པ་ཐོན་པར་བྱེད་པའི་ནད་འགོག་ནད་བཅོས་བྱེད་པར་མཁོ་བ

  2017-02-03 11:34:40
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • མཆིན་པའི་ཟགས་ཆུའི་ལྟོ་བ་སྦོས་པ་ལ་འཇམ་རྩིའི་བཅོས་བསྟེན་པ།

  འཇམ་རྩི་རུང་བ་ནི་རླུང་སྐྲན་དང་།རླུང་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟོ་བ་སྦོས་པ།རྩམ་པ་འཁྲུ་བ།ཁུ་བ་ཟད་པ་དང་།ཟླ་མཚན་འབྱམས་པ།རྒྱུ་ལོང་མཁལ་རྐེད་རྣམས་སུ་གྲང་བ་རྒྱས་པ་དང་།སྟོབས་ཆུང་བ།སྨད་ཀྱི་སྲིན་སོགས་མདོར་ན་རླུང་གི་ནད་ཀུན་ལ་བཏང་བར་བྱའོ།

  2017-01-20 15:45:16
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་སྐོམ་ཆུ་འཐུང་རྒྱུ་མང་ན་མཆིན་པར་གནོད་པ་ཡོད།

  ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་སྐོམ་ཆུའི་ནང་དུ་མཉམ་བསྲེས་འཚོ་བཅུདBམང་པོ་དང་ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་འཚོ་བཅུད་གཞན་པ་ཁ་ཤས་འདྲེས་ཡོད་པ་དང་། གྲུབ་ཆ་དེ་དག་མཉམ་དུ་འདྲེས་ཚེ་ནུས་པ་ངན་པ་འབྱུང་ངེས་རེད། ཞིབ་འཇུག་མི་སྣས་དྲན་སྐུལ་བྱས་པ་སྟེ། མཆིན་པའི་ནུས་པ་ཞན་པའི་མིས་ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་སྐོམ་ཆ

  2017-01-13 15:36:37
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ནངས་ཟས་མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས།

  རྒྱུན་པར་ནངས་ཟས་མ་བསྟེན་ན་འཚོ་བཅུད་མི་འདང་བའི་ནད་གཞི་བསྐྱེད་ཅིང་། དེས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ནད་འགོག་ནུས་ཤུགས་དམའ་རུ་བསྒྱུར་ཏེ། ཆམ་རིམས་ལྟ་བུའི་ནད་གཞི་སྣ་ཚོགས་བསླངས་ཏེ་ལུས་སེམས་གང་རུང་ལ་ནད་རིགས་མང་པོའི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་སླ་བ་ཡིན།

  2017-01-13 15:11:27
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་ནད་ནི་སྐྲག་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད།

  སྨྱོ་བྱེད་ཅེས་པ་ནི་སྤྱིར་རང་བཞིན་ནམ་མ་གཞི་ནས་སྙིང་སྟོབས་ཞན་པ་དེའི་ཁར་ཉེ་རྒྱུ་མྱ་ངན་བྱུང་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་པ། སེམས་ཀྱི་ལས་ཧ་ཅང་ཆེ་དྲགས་པ། ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་མི་འཕྲོད་པ་སྟེ་ཟས་སྐོམ་རྙིང་པ་ལོ་ལོན་པ་དང་། སྔར་མ་གོམས་པ། དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་མི་སྙོམས་པ་སོགས་མང་དུ་བ

  2017-01-10 09:24:32
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས།

  མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་པ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་དང་བསྡོངས་ནས་ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ་དང་། སྙིང་ནད་ཀྱི་རིགས། མཁལ་མའི་ནུས་པ་ཤོར་བ་སོགས་ནད་རིགས་མང་པོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། དེ་བས་བསྡོངས་ཟླའི་ནད་རིགས་དེ་དག་སྔོན་འག

  2016-12-28 10:54:00
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།
 • དྲེག་ནད།

  དྲེག་ནད་ནི་ཟས་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད་པའི་ཪྙིང་ཚབ་གསར་འབྱེད་རང་བཞིན་གྱི་ནད་རིགས་ཤིག་རེད། འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དྲེག་ནད་བྱུང་ཚད་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ལུས་པོའི་ཁྲག་རྒྱུན་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིན་སྐྱུར་འདྲེས་ཚད་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བ་ནི་དྲེག་

  2016-11-04 09:53:53
  འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤེས།