བོད་སྨན་གྱི་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་བསྟེན་ཚུལ་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ།

དེ་ཡང་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཞེས་པ་ནི་བོད་སྨན་ལས་གསེར་དངུལ་དང་མུ་ཏིག་སོགས་ཅུང་དཀོན་པའི་སྨན་རྫས་ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་འདུལ་སྦྱོང་སོགས་ལེགས་པར་བྱས་རྗེས་སྡེབ་སྦྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ནུས་པ་ཐང་ཕྱེ་སོགས་ལས་ཡུན་རིང་བ་དང་ལུས་སྟོབས་བསྐྱེད་པ། ཚེ་བསྲིང་བ།ནད་ཀྱི་གཏིང་འདོན་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་མང་དུ་ལྡན་པར་མ་ཟད། གསོ་དཀའི་ནད་གཞི་བཅོས་བསྐྱེད་ཐད་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ལ་ནད་གཞི་མེད་པའི་མི་ལ་བཅུད་ལེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།

དེའི་བསྟེན་ཚུལ་ལ་དང་པོར་བུ་ག་དག་པའི་ཕྱིར་ཉིན་སྔ་མ་ནས་ཟས་ཁེངས་པོ་དང་སུངས་ཅན།སྔོ་ངད་སོགས་སྤངས་ནས་ལྟོ་བའི་མེ་དྲོད་ཤིན་ཏུ་འབར་བ་དང་བུ་ག་དག་པའི་ཐོ་རེངས་དུས་སྨན་མ་བསྟེན་གོང་གཡེར་མའི་ཁུ་བ་བཏུང་ལ་རྩ་སྒོ་ཕྱེ་རྗེས་རིལ་བུ་སྨན་རྟར་བསྐྱོན་ནས་གཏོང་བ་ཡིན། སྨན་རྟ་ལའང་ནད་གཞིར་བསྟུན་ཏེ་ཆང་དང་སྦྲང་རྩི། ཆུ་སྐོལ། བུ་རམ། ཀ་ར་སོགས་མང་དུ་མཆིས། དཔེར་ན། རླུང་ཤས་ཆེ་བར་བུ་རམ་དང་གར་ཆང་གིས་རྟ་བྱེད་པ་དང་།མཁྲིས་ཤས་ཆེ་བར་ཀ་ར་དང་ཆུ་ཁོལ་གྲང་མོ།བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བ་ལ་སྦྲང་རྩི་དང་ཆུ་ཁོལ་གྱི་རྟ་བྱེད་པ་ཡིན།གཞན་ཡང་གཙོ་བོའི་ནད་དང་བླ་གཉན་གྱི་ནད་ཀྱི་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་དམིགས་ཏེ་སྨན་རྫས་ཁ་ཚར་གཏོང་བ་ཡིན་ལ།ཁ་ཚར་ལའང་གླ་རྩི་དང་གུར་གུམ།དོམ་མཁྲིས་དང་གི་ཝང་།བསེ་རུ།བཙོ་ཐལ་སོགས་མང་དུ་ལྡན་ནོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།