བོད་ཀྱི་མངའ་རིས་མཐོ་ལྡིང་རྒྱལ་རབས་ཡིག་རྙིང་སྐོར་གྱི་འཆད་འཁྲིད།

ཐོ་ལིང་ཡིག་རྙིང་ལས་གདུང་རྒྱུད་ལོ་རྒྱུས།

ཐོ་ལིང་ཡིག་རྙིང་ལས་བསྐོས་པའི་རྒྱལ་པོ་སྡེ་་ལོ་རྒྱུས།༡

ཐོ་ལིང་ཡིག་རྙིང་ལས་བསྐོས་པའི་རྒྱལ་པོ་སྡེ་་ལོ་རྒྱུས།༢


རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།