ལས་གནས་གསར་དུ་བཏོད་པ།

༡.jpg

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྣེའུ་ཁུལ་གསར་སྣེའུ་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག(སྣེའུ་ཤང་གིས་མངགས་གཏོང་བྱས)གིས་དུད་ཚང་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པར་བསྐྱོད་དེ་འགན་ལེན་ལྔའི་དུད་ཚང་དང་། དུད་ཚང་དབུལ་པོ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་སོགས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་སྤྱིར་གཙོ་གནད་དུ་དམིགས་ནས་སྲིད་ཇུས་དང་། ཆ་འཕྲིན། ལག་རྩལ། ལས་གནས་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ནས་ལས་གཏོད་ལས་ཞུགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ཁར་ཞུས་ཤིང་། འདི་ནི་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་རོགས་རམ་འོག་ལས་ཞུགས་ཐུབ་པའི་གྲོང་མིས་གྲོང་ཚོས་གཉེར་བའི་བོད་སྤོས་བཟོ་གྲྭའི་ནང་བོད་སྤོས་ཉི་སྐམ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།