ཏང་ཡོན་དང་བླངས་པས་མང་ཚོགས་ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་བུའི་ཐོག་སྣེ་འཁྲིད་བྱས་པ།

༡༡.jpg

ཏང་ཡོན་དང་བླངས་པས་མང་ཚོགས་ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་བུའི་ཐོག་སྣེ་འཁྲིད་བྱས་པ།

༢༢.jpg

ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཐག་ལས་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་བཞིན་པ།

ཉེ་བའི་ལོའི་ནང་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཨུད་སྒྲིག་འཛུགས་པུས་ཏང་ཡོན་གྱི་གདོང་ལེན་མིག་དཔེའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱེད་ཆེད།  ཏང་ཡོན་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་རུ་ཁག་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་དུ་སྐྱོད་དེ་མང་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་རྩལ་ནུས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པ་དང་།  མང་ཚོགས་ཕྱུག་འགྱུར་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་ཐབས་འདོན་ཇུས་འགོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།