བོད་ལྗོངས་གྲོ་མོའི་གསོ་སྤེལ་མཉམ་ལས་ཁང་གིས་མང་ཚོགས་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བར་སྣེ་འཁྲིད་བྱས་པ།

W020150706601414006180.jpg

བོད་ལྗོངས་མཐའ་མཚམས་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་གྲོ་མོ་མཐའ་མཚམས་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་ཀྱི་དཔོན་དམག་གིས་བོད་བྱ་གསོ་སྤེལ་མཉམ་ལས་ཁང་དུ་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ལ་བོད་བྱ་གསོ་སྤེལ་བྱེད་སྟངས་སློབ་བཞིན་པ།

བོད་ལྗོངས་མཐའ་མཚམས་སྤྱི་ཁྱབ་རུ་ཁག་གྲོ་མོ་མཐའ་མཚམས་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ2014ལོར་གསོ་སྤེལ་མཉམ་ལས་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། ཆེད་ལས་ཀྱི་གསོ་སྤེལ་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་བརྒྱུད་བཅའ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་གསོ་སྤེལ་སློབ་སྦྱོང་དང་གསོ་སྤེལ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྣེ་འཁྲིད་བྱས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་སྣོན་བྱུང་ཡོད། ད་ཆ་གསོ་སྤེལ་མཉམ་ལས་ཁང་དེར་ཁྱོན་བསྡོམས་དུད་ཚང་22ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།