མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- རྩོམ་རིག་ཆེད་སྒྲིག- ཚེ་རིང་འཚོ།

གཅེས་ཕྲུག

རྩོམ་པ་པོ། ཚེ་རིང་འཚོ།    2013-05-13 09:50

གཅེས་ཕྲུག་ཁྱོད

འཇིག་རྟེན་འདིར་ཐོན་པ་རྨི་ལམ་མིན་པར

ན་ཟུག་གང་མང་གི་བྲོ་བ་མྱོང་བཞིན

གཉོམ་དུང་དུང་གི་ངུ་ངག་དང་ལྷན་དུ་ཨ་མའི་པང་དུ་ལྷུང

བརླན་ཞིང་མཉེན་པའི་མཆུ་ཆུང་འོ་འཛིན་ལ་སྦྱར་ཏེ

ཕྱེ་དཀའ་ལ་བཙུམ་ཡང་དཀའ་བའི་མིག་ཟུང་གིས

ཨ་མའི་གདོང་ལ་བལྟ་ཐེངས་རེར

གཏམ་རྒྱུད་ཞིག་ལ་རེ་སྒུག་བྱས་ཡོད་པ་འདྲ་མོད

ཨ་མར་བཙན་པོའི་བང་སོ་ཉུལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་མེད་ལ

ཆོལ་གསུམ་གནས་ཡུལ་འགྲིམ་པའི་ཟིན་ཐོ་ཡང་མེད

ད་དུང

དུས་རབས་གསར་བའི་ཁ་ཡག་གི་ཚུལ་འཆོས་དང་ཕྱི་འཇམ་གྱི་རྟུལ་ཞུགས་དེ་བས་མེད

དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་རེ་སྒུག་ལ་འདྲི་རྟགས་རྒྱག་ཞོར

སྙིང་གཏམ་ཞིག་གི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་ན

ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཨ་མ་རེད་མ་བསམ

ནུ་ཞོ་མངར་མོ་དང་རྩམ་པ་སྣུམ་པོ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་རྒྱགས་བྱེད་ཆོག

དཔེ་ཁུག་ཟད་པོ་དང་ཀ་ཁའི་གདངས་དབྱངས་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་ཡིག་བྱེད་ཆོག

བཅོས་མིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྣལ་མ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་མཛེས་སྡུག་བྱེད་ཆོག

གཅེས་ཕྲུག་ཁྱོད

ཨ་མར་དགའ་རོགས

གནས་བབས་གང་མང་ཞིག་གི་སྨུག་པའི་ཁྲོད་ན

ཁྱོད་མགོ་འཐོམ་གྱིན་པ་འདྲ་ལ

ཨ་མར་དགའ་བ་ནི་ཉེས་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན

ཨ་མའི་ལས་དབང་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྱུར་དགོས

ཨ་མའི་དགོས་མཁོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐོང་དགོས

འདི་ནི་ཨ་མའི་བྱང་ཁོག་རྒྱུད་པའི་གཅེས་ཕྲུག་ཁྱོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡིན།

 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག